Paket platnog računa sa osnovnim uslugama

Klijenti fizička lica sad mogu da otvore platne računa sa osnovnim uslugama.

Platni račun sa osnovnim uslugama je limitirana vrsta tekućeg računa, dostupna samo klijentima fizičkim licima (ne i pravnim licima) a sadrži određene usluge koje su navedene u daljem tekstu i u cenovniku Banke. Korisnici ovog računa ne mogu da drže platni račun sa osnovnim uslugama ni u kojoj drugoj bankarskoj instituciji u Republici Kosovo.

Klijentima se može odobriti ovaj račun bez uslovljavanja kupovinom dodatnih usluga. Pored toga, svaki klijent koji je korisnik platnog računa sa osnovnim uslugama može dobiti ili zadržati dodatne proizvoda ako su već bili aktivirani i mimo ovog paketa i za to platiti bankarsku proviziju shodno objavljenom cenovniku.

Klijenti koji imaju platni račun sa osnovnim uslugama ne mogu imati još i kredit, dozvoljeno prekoračenje ili bilo koji drugi kreditni proizvod koji nudi banka. Isto tako, klijenti koji već imaju kreditne proizvode ne mogu da pređu na paket platnog računa sa osnovnim uslugama.

Banka je obavezna da otvori platni račun sa osnovnim uslugama ili da odbije zahtev klijenta građanskog lica za otvaranjem takvog računa, u oba slučaja bez odlaganja a najkasnije u roku od 10 radnih dana od prijema kompletnog zahteva.

Usluge koje sadrži paket osnovnog računa sa osnovnim uslugama su:

 • Održavanje tekućeg računa
 • Održavanje E-bankarstva
 • Depoziti na bankomatu
 • Depoziti na šalteru
 • Podizanje sa bankomata
 • Podizanje sa šaltera
 • Plaćanje karticom u e-trgovini ili onlajn
 • Plaćanje karticom na POS mestu
 • Transferi preko bankomata
 • Transferi (TEB-TEB) u filijali ili E-bankarstvu
 • Zatvaranje računa osnovnih usluga
 • Dostava izvoda stanja na računu (preko e-pošte ili fizički u filijali, jednom mesečno)
 • Automatski nalozi (TEB-TEB)

Iznos naknade za održavanje ovog računa utvrđen je u skladu sa Pravilnikom za pristup platnom računu sa osnovnim uslugama Centralne banke Kosova, ne može biti viši od 0,12% iznosa prosečne neto mesečne zarade u Republici Kosovo, u najnovijoj objavi Agencije za statistiku Kosova. Međutim, sve gore nabrojane usluge biće pružane besplatno počev od 01.01.2024. godine za kategorije potrošača koji pripadaju grupi socijalno ranjivih potrošača koji koriste prava propisana u zakonima koji uređuju penzije i socijalnu pomoć u Republici Kosovo, a koju potvrdi Ministarstvo finansija, rada i transfera (ili ministarstvo koje ga nasledi).

Za više informacija, pogledajte Pravilnik o pristupu platnim računa sa osnovnim uslugama koji je objavila Centralna banka Kosova.