Agro krediti

    *Važno: Da biste prihvatili prijavu, sva polja su obavezna i moraju se popuniti.

    Garantujete da su sve informacije koje dajete tačne, ažurne i potpune i da imate pravo da nam ih pružite, uključujući pristanak. Klikom/pritiskom na razmak (korištenje osobnih podataka u KRK kreditnom registru) jamčite da su svi podaci koje ste dali točni i potpuni. Istovremeno se slažete i dajete svoj prethodni pristanak da se podaci koje prikuplja TEB Sh.A., daju bez pritiska iu dobroj vjeri, da se obrađuju u skladu sa svrhom koja je prikupljena, pozivajući se na zakonske odredbe u sila (Zakon o zaštiti ličnih podataka br. 06/L-082, evropska regulativa GDPR) i uredba CBK o registru kredita, član 6.2. imaju pristup dokumentaciji (izveštajima) u kreditnom registru kod CBK. Davanje saglasnosti ne prejudicira pozitivan odgovor i ne podrazumijeva zaključivanje ugovora o kreditu. U skladu sa Zakonom br. 06 / L-082 o zaštiti ličnih podataka, može se obratiti kontroloru podataka / ovlašćenom licu banke TEB Sh.A., čije ugovorne informacije se mogu naći na službenoj veb stranici TEB Sh.A. (www.teb-kos.com), u vezi sa pravom pristupa, opoziva saglasnosti, transkripcije, kopiranja, dopunjavanja, ispravljanja, blokiranja i uništavanja ličnih podataka