Online aplikacija za e-banking uslugu za poslovne klijente

    Važno: Da bismo uzeli u razmatranje vaš zahtev, morate obavezno da popunite sva polja. U suprotnom vaš zahtev smatraće se nevažećim.

    Garantujete nam da su sve informacije koje nam pružite tačne, ažurne i potpune i da imate pravo da nam ih pružite, uključujući pristanak.

    Potpisivanjem (pritiskom) na dugme: Prijava za usluge elektronskog bankarstva garantujete nam da su svi podaci koje ste naveli na obrascu tačni i potpuni.

    Istovremeno se slažem i dajem prethodnu saglasnost da se moji podaci koje prikuplja TEB dd, daju bez pritiska iu dobroj vjeri, da se obrađuju u skladu sa svrhom koja je prikupljena, pozivajući se na zakonske odredbe na snazi ​​(zakon za zaštitu ličnih podataka br. 06/L-082 i evropske uredbe GDPR).

    Također sam obaviješten da u skladu sa Zakonom br. 06 / L-082 o zaštiti podataka o ličnosti, mogu kontaktirati kontrolora podataka / ovlaštenog lica TEB SHA banke, čije ugovorne informacije možete pronaći na službenoj web stranici banke www.teb -kos.com, u vezi prava pristupa, opoziva saglasnosti, transkripcije, kopiranja, dopunjavanja, ispravljanja, blokiranja i uništavanja ličnih podataka.