Ko zna – zna! Uzmite hipotekarni kredit sa rokom dospeća do 180 meseci

Uzmite hipotekarni kredit sa efektivnom kamatnom stopom počev od 4,11% i rokom dospeća do 180 meseci.

Ko može da se prijavi za kredit?

Svi zaposleni u državnim institucijama, javnim preduzećima, privatnom sektoru i klijenti sa prihodima od izdavanja pod zakup.

 

Svrha kredita:

Kupovina kuće ili stana.

Uslovi kredita:

Maksimalni rok otplate kredita do 180 meseci.

Banka finansira 80% za kupovinu kuće ili stana.

 

Šta vam je potrebno da biste podneli zahtev?

Da primate zaradu preko TEB Banke ili donesete potvrdu od poslodavca da će vaša zarada biti prebačena u TEB Banku.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

– Važeća lična isprava (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola)

– Važeći ugovor o radu

– Izvod stanja iz banke (za poslednjih 6 meseci)

– Račun za komunalne usluge (za struju, vodu, odnošenje otpada ili telefon) koji dokazuje vašu adresu (ne stariji od 6 meseci)

– Kupoprodajni ugovor i druga dokumenta o imovini.

 

Dodatna dokumenta koja mogu biti zatražena shodno vrednosti kredita:

 

– Dokaz o dodatnim porodičnim prihodima

– Za sadužnika: lična karta / ugovor o radu / izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

– Za žiranta: lična karta / ugovor o radu / izvod iz banke (za poslednjih 6 meseci)

– Za hipoteku: Posedovni list i kopija plana (ne stariji od 6 meseci)

– Saobraćajna dozvola (vozilo ne sme biti starije od 12 godina)

 

PRIMER OBRAČUNA KREDITA

Iznos finansiranja po osnovu kredita 50.000€

Godišnja kamatna stopa za prvu godinu počev od: 3,96%

Godišnja kamatna stopa posle prve godine počev od: 3,96 % + EURIBOR

Administrativni troškovi 0,50 %

Rok dospeća kredita do 180 meseci

*Efektivna kamatna stopa za prvu godinu: 4,11%

*Efektivna kamatna stopa posle prve godine ne može se izračunati zbog toga što je vrednost Euribora promenljiva.

EURIBOR je skraćenica za Međubankarsku ponuđenu stopu u evrima (Euro Interbank Offered Rate) i odnosi se na kamtnu stopu zasnovanu na ponudi i tražnji novca na evropskom tržištu i na dnevnim kvotama koje šalju najveće evropske banke. Kad klijenti uzimaju kredit sa varijabilnom kamatnom stopom vezanom za Euribor, moraju uzeti u obzir moguće promene Euribora, koje TEB Banka primenjuje svakih šest meseci u toku trajanja kredita.

Varijabilna kamata – referentna stopa EURIBOR-a koja se dnevno ažurira tokom perioda utvrđenog u Intervalu promena u Posebnim uslovima kredita. Ako u budućnosti prestane objavljivanje EURIBOR-a, koristiće se sukcesorna referentna stopa koju utvrdi ovlašćeni administrator EURIBOR-a.

 

Ponuda važi do 30.09.2023. godine

 

Za više informacije obratite se Centru za pozive na broj 038 230 000, Preko Fejsbuka /mesindžera (TEB Sh.A), ili Instagrama (TEB Sh.A).

 

TEB Banka za svet u pokretu!