Ažuriranje ličnih podataka

  Lične informacije*

  MuškiŽenski

  Kontakti*

  Podaci o adresi*

  Informacije o zanimanju*

  Dopunske informacije*

  Informacije o kontaktu*

  Vi nam jemčite da su svi podaci koje nam dajete tačni, ažurni i potpuni i da imate pravo da nam ih saopštite, uključujući davanje saglasnosti. Svojim klikom / pritiskom na razmak (korišćenje ličnih podataka u kreditnom registru CBK) jemčite da su sve informacije koje te dali tačne i potpune. Ujedno, saglasni ste i dajete unapred saglasnost da su podaci koje je dobila Banka TEB A.D. dati bez pritiska i dobrovoljno, kako bi se obrađivali u skladu sa svrhom za koju su uzeti, uz pozivanje na važeće zakonske propise (Zakon o zaštiti ličnih podataka br. 06/L-082, evropse uredbe o GDPR) i Pravilnik CBK o kreditnom registru, član 6.2. o pristupu dokumentaciji (izveštajima) u kreditnom registru koji se vodi u CBK. Davanje saglasnoti ne pretpostavlja pozitivan odgovor i ne podrazumeva zaključenje ugovora o kreditu. Na osnovu Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka, možete se obratiti kontroloru podataka / ovlašćenom licu Banke TEB A.D., čije podatke o kontaktu možete naći na zvaničnoj veb stranici Banke TEB A.D. (www.teb-kos.com), u vezi sa ravom uvida, opozivom saglasnosti, prepisom, kopiranjem, dopunjavanjem, ispravkom, blokiranjem i brisanjem ličnih podataka.