Sigurimi jetë

KREDI ME SIGURIM JETESOR

MBROJE TE ARDHMEN E FAMILJES TENDE

Banka TEB në bashkëpunim me kompaninë e sigurimeve Sigal Life Uniqa Group Austria kujdeset që obilgimet tuaja bankare të mos mbesin barrë e familjes tuaj.

Nëse ndonjë ngjarje e papritur ndodh me kredimarrësin, atëherë obligimet financiare nuk do të mbesin barrë e familjes. Banka TEB bashkë me Sigal Life Uniqa Group Austria do të  kujdesen që këto obligime të përfundohen varësisht nga pakoja të cilën e zgjedh klienti.

Çka na shërben sigurimi i jetës së kredimarrësit?

Sigurimi i jetës së kredimarrësit është produkt i dizajnuar në atë mënyrë që të siguroj mbështetje financiare për familjen tuaj në rast se ndonjë ngjarje e papritur mund të ndodh gjatë periudhës së kthimit të kredisë.

Çka mbulohet me këtë produkt?

Me këtë proukt mbulohen ngjarjet e meposhtme:

 • Humbje Jete Natyrore
 • Humbje Jete Aksidental
 • Invaliditet nga Aksidenti

Për produktet kreditore:

 • Kredi Konsumuese
 • Kredi Biznesi
 • Kredi Hipotekare

Përfimtimet  e klientit:

 • Pagesë e borxhit të mbetur të kredisë nga kompania e sigurimeve
 • Lirohen bashkë-huamarrësit, garantuesit dhe hipoteka për atë kredi
 • Mbulim 24/7 në të gjithë botën
 • Prime preferenciale
 • Pagesë e primit të sigurimit në baza mujore, pa ngarkuar buxhetin tuaj familjar
 • Rehati për ju dhe familjen tuaj
 • Sigurim të investimit tuaj në rast të ndodhjes së një apo më shumë ngjarjeve siguruese.

Banka TEB së bashku me SIGAL Life UNIQA ofrojnë 3 pako të ndryshme të sigurimit të jetës:

 

SILVER

Mbulimi:

 1. Humbja e jetës për shkaqe aksidentale
 2. Invaliditet për shkaqe aksidentale

Përfitimi: Shlyerja e borxhit të mbetur të kredisë

GOLD

Mbulimi:

 1. Humbje jete natyrore
 2. Humbje jete aksidentale
 3. Invaliditet për shkak të aksidentit

Përfitimi: Shlyerja e borxhit të mbetur të kredisë

GOLD +

Mbulimi:

 1. Humbje jete natyrore
 2. Humbje jete aksidentale
 3. Invaliditet për shkak të aksidentit

 Përfitimi: Shlyerja e kredisë dhe pjesa tjetër e mbetur i takon huamarrësit ose trashëgimtarëve.

Me kete produkt të sigurimit mund të sigurohen të gjithë kredimarrësit e bankës TEB nga mosha 18-65 vjeç dhe është e lidhur me periudhën e kthimit të kredisë.

Skema e përfitimeve në rast të ngjarjes së sigururar:

PAKO SILVER
Skema e përfitimeve në rast të vdekjes aksidentale apo invaliditeti aksidental **** *****
Shuma e kredisë Shlyerja e borxhit të kredisë së mbetur nga Sigal Life UNIQA 24/7
*Vlera fillestare e kredisë  €                  10,000  €                                             10,000
**Vlera e mbetur e kredisë  €                     8,000  €                                                8,000
**Vlera e mbetur e kredisë  €                     6,000  €                                                6,000
**Vlera e mbetur e kredisë  €                     4,000  €                                                4,000
**Vlera e mbetur e kredisë  €                     2,000  €                                                2,000
***Kësti i fundit i kredisë  €                        200  €                                                   200

PAKO GOLD
Skema e përfitimeve në rast të humbjes së jetës nga shkaqet natyrore apo aksidentale si dhe nga  invaliditeti aksidental **** *****
Shuma e kredisë Shlyerja e borxhit të kredisë së mbetur nga Sigal Life UNIQA 24/7
*Vlera fillestare e kredisë  €                  10,000  €                                             10,000
**Vlera e mbetur e kredisë  €                     8,000  €                                                8,000
**Vlera e mbetur e kredisë  €                     6,000  €                                                6,000
**Vlera e mbetur e kredisë  €                     4,000  €                                                4,000
**Vlera e mbetur e kredisë  €                     2,000  €                                                2,000
***Kësti i fundit i kredisë  €                        200  €                                                   200

PAKO GOLD +
Skema e përfitimeve në rast të humbjes së jetës nga shkaqet natyrore apo aksidentale si dhe nga  invaliditeti aksidental **** ***** ******
Shuma e kredisë Përfitimet e klientit/familjes për pjesën e paguar të kredisë Shlyerja e borxhit të kredisë së mbetur nga Sigal Life UNIQA 24/7
*Vlera fillestare e kredisë  €                  10,000  –  €                                             10,000
**Vlera e mbetur e kredisë  €                     8,000  €                                                2,000  €                                                8,000
**Vlera e mbetur e kredisë  €                     6,000  €                                                4,000  €                                                6,000
**Vlera e mbetur e kredisë  €                     4,000  €                                                6,000  €                                                4,000
**Vlera e mbetur e kredisë  €                     2,000  €                                                8,000  €                                                2,000
***Kësti i fundit i kredisë  €                        200  €                                                9,800  €                                                   200

*Vlera fillestare e kredisë – shuma totale e lëshimit të kredisë

** Vlera e mbetur e kredisë – shuma e mbetur e kredisë në kohën e ndodhjes së ngjarjes

***Kësti i fundit i kredisë – përfitimet në rast të ndodhjes së ngjarjes në këstin e fundit të kredisë

****Përfitimet e Klientit/Familjes – shuma të cilën do ta përfitoj klienti/familja në rast të ndodhjes se ngjarjes

*****Shlyerja e obligimit bankar nga SIGAL LIFE UNIQA – shuma e obligimit të mbetur të cilën kompania e sigurimit do t’ia paguaj bankës në rast të ndodhjes se ngjarjes

******Të gjithë kredimarrësit e bankës TEB do të jenë të mbuluar 24/7 në tërë botën