Rreth Nesh

Struktura e aksionarëve

Kapitali aksionar i bankës është 24,000,000€, aksione të cilat janë emetuar me një vlerë nominale prej 10€ për njësi.

Numri i aksioneve iu referohet aksioneve të zakonshme pa të drejta, preferenca apo kufizime të lidhura me to.

Struktura e pronësisë që nga data 24 Qershor 2013 (*50%-50% BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. dhe Çolakoğlu Group Joint Venture).

Bordi i Drejtorëve

Ayşe Aşardağ
- Kryetare

Luc Delvaux
– Zëvendës Kryesues i Bordit të Drejtorëve

Alp Yilmaz
– Zëvendës Kryesues i Bordit të Drejtorëve

Nimet Elif Kocaayan
- Anëtare e Bordit

Osman Durmus
– Board Member

Nilsen Altintaş
- Anëtare e Bordit

Birol Deper
- Anëtar i Bordit

Esra Peri Aydoğan
- Anëtare e Bordit

Fatma Gülden Yüncüoğlu
– Anëtare e Bordit

Orcun Ozdemir
– Drejtor Menaxhues dhe Anëtar i Bordit

Oya Gökçen
- Anëtare e Bordit

Hakan Tıraşın
- Anëtar i Bordit

Menaxhmenti Ekzekutiv

Menaxhmenti ekzekutiv i TEB Sh. A përbëhet nga:

Orcun Ozdemir

Drejtor Menaxhues dhe anëtar i bordit

I lindur në Eskisehir në 1977, Orcun Ozdemir ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Anadolit. Ai e filloi karrierën bankare në Garanti Bankasi në vitin 2003, ku ka mbajtur disa poste që lidhen me shitjen. Në vitin 2007, ai iu bashkua TEB A.S. si menaxher i portofolit komercial, në vitin 2008 ai është emëruar si menaxher i Filialës në Gazimagusa, Qipro. Ai iu bashkua TEB Sh.A. në janar të vitit 2011, si udhëheqës i sektorit të NVM-ve. Nga janari 2011 deri në vitin 2013, ai ka shërbyer si udhëheqës i sektorit të NVM-ve dhe biznesit me kartela. Në janar të vitit 2013, është emëruar si zëvendës drejtor menaxhues i sektorit të shitjes për persona fizik (Retail Banking) si dhe biznesit me kartela.

Dukagjin Shylemaja

Zëvendës Drejtor Menaxhues

I lindur në Prishtinë, Kosovë në vitin 1981, Dukagjin Shylemaja ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës dhe ka përfunduar studimet Master për Banka dhe Financa në Universitetin e Lubjanës. Ai e filloi karrierën e tij profesionale në Pro Credit Bank Kosova (ish-Banka Micro Enterprise – MEB) në vitin 2000. Ai shërbeu si zyrtar i pagesave ndërkombëtare, zyrtar i lartë i biznesit dokumentar dhe garancive bankare, menaxher i thesarit dhe pagesave, menaxher dege dhe menaxher i divizionit të operacioneve bankare dhe sistemet e pagesave deri në vitin 2007. Z. Shylemaja iu bashkua TEB Sh.A. në vitin 2007 dhe u emërua Zëvendës Drejtor Menaxhues.

Agron Gashi

Zëvendës Drejtor Menaxhues

I lindur në Prizren, Kosovë, më 1985. Agron Gashi është një profesionist i arrirë i shërbimeve bankare dhe financiare me një histori të pasur lidershipi në role të ndryshme me ndikim të lartë. Me një karrierë që përfshin pothuajse dy dekada, Agroni ka demonstruar një histori të qëndrueshme të arritjes së rezultateve, nxitjes së inovacionit dhe udhëheqjes së ekipeve drejt arritjes së përsosmërisë në sektorin bankar. Para se t’i bashkohej TEB Sha, Agroni ka mbajtur disa pozita kyçe në Raiffeisen Bank Kosova Sh.A dhe Raiffeisen Bank International AG, me seli në Vjenë, duke treguar aftësinë e tij për të menaxhuar dhe zhvilluar produkte dhe shërbime, dhe duke udhëhequr transformime të rëndësishme dixhitale duke mbikëqyrur rritjen dhe përmirësimet e rëndësishme të efikasitetit. Kredencialet akademike të Agronit përfshijnë një Master të Shkencave në Ekonomik për Analizë Biznesi nga Universiteti Staffordshire, MB, dhe një Bachelor në Menaxhment nga Universiteti i Prishtinës, Kosovë.

Umur Apaydin

Shef Ekzektuiv i Riskut

I lindur në Adapazar, Turqi më 1964, Umur Apaydin ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik në Universitetin Teknik të Lindjes së Mesme në Ankara. Ai e filloi karrierën e tij bankare në TEB A.S., Stamboll në vitin 1994, si Auditor i Brendshëm dhe ka punuar si Drejtor në Divizionin e Menaxhimit të Riskut në periudhën 2003-2018. Në vitin 2019 ai iu bashkua TEB SH.A. Kosovë në pozitën e Zyrtarit Kryesor të Riskut.

Rezak Fetai

Shef Ekzekutiv i Financave

I lindur në Tetovë, Maqedoni e Veriut në vitin 1978. Rezak Fetai ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik, Sh.Kirili dhe Metodi në Shkup. Ai ka fituar titullin Master i Shkencave në Kontabilitet Profesional në Universitetin e Londrës (nën udhëheqjen akademike të Shkollës së Menaxhimit të Kolegjit Universitar të Londrës-UCL). Ai është anëtar i ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). E filloi karrierën e tij bankare si zyrtar i kredive në ProCredit Bank në Kosovë në vitin 2002 dhe më vonë shërbeu në pozita të ndryshme drejtuese në Grupin ProCredit: në Kosovë (Menaxheri i Lartë, pjesë e Bordit të zgjeruar Menaxhues duke mbuluar fushën e financave, thesarit dhe PPP), Gjermani, Maqedoni e Veriut dhe Bosnjë e Hercegovinë. z.Fetai iu bashkua TEB SH.A në tetor 2018 dhe u emërua SHEF dhe anëtar i Bordit Ekzekutiv. Ai është përgjegjës për fushën e financave, planifikimin dhe zhvillimin strategjik, menaxhimin dhe mbrojtjen e të dhënave.

Pajtueshmëria

Ne jemi të përkushtuar për një bankë të përgjegjshme dhe për të vepruar me integritet dhe përgjegjësi në çdo gjë që bëjmë. Në TEB, ne besojmë se në krijimin e vlerës për klientët, aksionarët, punonjësit dhe shoqërinë tonë, mënyra se si ne bëjmë biznes është po aq e rëndësishme sa edhe qëndrueshmëria e rritjes së biznesit tonë.

Është e vetëkuptueshme se respektimi i ligjeve dhe rregulloreve dhe standardeve dhe udhëzimeve më të larta ndërkombëtare është pjesë e identitetit tonë dhe përbën themelin për mënyrën se si ne bëjmë biznes. Sipas mendimit tonë, banka duhet të ndërtohet mbi besimin, besueshmërinë dhe stabilitetin. Kjo është arsyeja pse ne përpiqemi gjithmonë të jemi në përputhje me praktikat më të mira dhe standarde të njohura globalisht për parandalimin e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe korrupsionit. Siç thotë TEB Sh. Përgjigje, ne jemi të përkushtuar ndaj pajtueshmërisë së vazhdueshme me ligjet, rregulloret dhe standardet përkatëse (ndërkombëtare), duke përfshirë parimet Njihni klientin tuaj.


Në të njëjtën kohë, kemi vendosur standarde të larta të integritetit të biznesit dhe sjelljes etike me qëllim të rritjes së efektivitetit të kornizës së pajtueshmërisë. Në vitet e fundit, ka pasur një rritje të vazhdueshme në kërkesat rregullative në Kosovë dhe në nivelin e Grupit BNP Paribas, ku menaxhimi i pajtueshmërisë po kthehet në prioritet kryesor. Si në vitet e kaluara, jemi ballafaquar me shumë sfida, por vlerësojmë rritjen e rëndësisë, vetëdijes dhe zbatimit në fushën e pajtueshmërisë. Fryma jonë ekipore, përkushtimi dhe përmirësimi i qëndrueshëm i efikasitetit tonë të gjitha kanë për qëllim ruajtjen e integritetit të institucionit tonë financiar.


Presim që punonjësit tanë të veprojnë me ndershmëri, me përgjegjësi, në mënyrë të drejtë dhe profesionale, në shërbim të interesave më të mira të klientëve dhe duke respektuar integritetin e tregjeve. Kodi ynë i sjelljes, i përbërë nga vlerat, sjellja dhe kërkesat tona etike në biznes, formon bazën e mënyrës së sjelljes së punonjësve tanë me kolegët dhe klientët tanë, partnerët afaristë, aksionarët dhe autoritetet. Kodi i mirësjelljes përfshinë dispozitat etike në biznes që kanë për qëllim menaxhimin e konfliktit të interesit, parandalimin e abuzimit të tregut, luftimin e terrorizmit dhe krimeve të tjera ekonomike.

Jemi të përkushtuar për të respektuar ligjet, rregulloret dhe udhëzimet e rrepta për ta luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe për ta parandaluar shkeljen e sanksioneve financiare ndërkombëtare. I analizojmë klientët tanë dhe transaksionet e tyre për të parandaluar që emri ynë dhe produktet dhe shërbimet tona të keqpërdoren për qëllime të tilla. Kjo mund të shihet në numrin e rritur të punonjësve që punojnë në Divizionin tonë të pajtueshmërisë, si dhe në zbatimin e mjeteve të avancuara lidhur me PPP/LFT dhe sanksionet financiare ndërkombëtare.

Për këtë qëllim, ne zbatojmë masa të përpikta të përkrahura nga sistemet automatike të monitorimit dhe procesin e shqyrtimit “Njih Klientin Tuaj” (NjKT). Procesi ynë i rishikimit të NjKT-së shërben për të përditësuar informacionin për të menaxhuar rreziqet e PPP/LFT-së që mund të paraqiten për shkak të ofrimit të shërbimit për një klient ekzistues. Procesi është në formën e rishikimeve të rregullta, sipas procedurave të përcaktuara dhe duke përfshirë vlerësimin e njerëzve ose subjekteve që janë pronarët e fundit përfitues. Masat preventive dhe zbatimi i kontrolleve të hollësishme na ndihmon ta mbajmë respektimin e rreptë të ligjeve dhe rregulloreve si dhe të politikave dhe procedurave të përshtatura të Grupit BNP Paribas. Prandaj, vazhdojmë të realizojmë projekte të rëndësishme për ta forcuar infrastrukturën tonë të TI-së dhe qasjet ndër-funksionale ndaj etikës së punës, për parandalimin e pastrimit të parave/financimit të terrorizmit/shkeljes së sanksioneve financiare ndërkombëtare dhe konfliktit të interesit, dhe do të vazhdojmë të punojmë në projekte të ngjashme në të ardhmen. Me qëllim të promovimit të programit tonë të pajtueshmërisë dhe për të siguruar ndërgjegjësimin dhe respektimin nga punonjësit tanë, kemi zgjeruar programin tonë të trajnimit për të përfshirë mësimin elektronik (e-learning) dhe module të veçanta për temat kyçe të pajtueshmërisë.

Modulet janë në dispozicion për të gjithë punonjësit dhe mund të përshtaten me nevojat e linjave tona të biznesit në përputhje me kërkesat specifike të punës. Ato gjithashtu plotësojnë gamën e gjerë të programeve të trajnimit të mbajtura fizikisht që adresojnë tema të pajtueshmërisë. Shumica e disiplinave të mbuluara nga modulet profesionale janë të bazuara në konceptet e përbashkëta të transparencës. Udhëheqësi i Divizionit të Pajtueshmërisë i raporton drejtpërdrejt Kryeshefit Ekzekutiv dhe në baza periodike Bordit të Drejtorëve. Qëllimi është të menaxhojë rreziqet e pajtueshmërisë në mënyrë të duhur për të siguruar që aktivitetet bankare janë në pajtueshmëri me ligjet, rregullat dhe rregulloret përkatëse.


Dokumentacioni kryesor i pajtueshmërisë: