Kuadri i sinjalizimit

Zyrtari përgjegjës për sinjalizim TEB SH.A.:

Whistleblowing@teb-kos.com

+383 38 230 000 | 5521/5182

(ju përkujtojmë se intervista telefonike është e incizuar. Në rast të mungesës, po ashtu është në dispozicion posta zanore).

TEB SH.A. KUADRI I SINJALIZIMIT

BNP PARIBAS Group është e angazhuar për respektimin e rreptë të ligjeve dhe rregulloreve dhe për të zbatuar rregullat e përcaktuara në Kodin e Sjelljes së Grupit.

Korniza e sinjalizimit të BNP Paribas është nën përgjegjësinë e Pajtueshmërisë në TEB Sh.A.. Nëpërmjet emailit sinjalizues, ish-punonjësit, aplikantët dhe bashkëkontraktorët (p.sh. furnitorët dhe klientët) mund të raportojnë informacion në lidhje me një krim ose një shkelje, një kërcënim ose dëm për interesin publik, një shkelje ose një përpjekje për të fshehur një shkelje të zbatueshme dhe ligj detyrues (ligje, rregullore, etj.) ose shkelje e Kodit të Sjelljes së Grupit.

Për sa i përket sinjalizimeve të ngritura nga klientët përmes kornizës së sinjalizimit, duhet kujtuar se:

  • Disa sinjalizime të ngritura nuk do të jenë të pranueshme (p.sh. një sinjalizim që kërkon rimbursim) dhe duhet t’i referohen procesit të ankesave të klientit.
  • Në disa situata, i njëjti alarm nga një klient mund të ngrihet ose përmes procesit të sinjalizimit ose përmes procesit të ankesave të klientit. Në situata të tilla, hetimi dhe përgjigja ndaj klientit duhet të trajtohet përmes procesit të zgjedhur nga klienti.
  • Përveç situatave specifike të kufizuara, në përgjithësi nuk ka asnjë arsye që një klient të përdorë kuadrin e sinjalizimit në vend të procesit të ankesave të klientit.

Raportet e sinjalizimit trajtohen nga ekspertë të pavarur (Referentë) në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

Sinjalizuesve u jepet mbrojtjenë kundër rrezikut të hakmarrjes të parashikuar nga ligji në fuqi.

Çdo abuzim i sistemit të sinjalizimit mund ta ekspozojë personin raportues ndaj sanksioneve disiplinore ose ndjekjes penale.

E pranoj se kam lexuar dhe kuptuar informacionin në lidhje me TEB Sh.A. kuadrin e sinjalizimit, ndërsa mbrojtja e të dhënave personale do të trajtohen në përputhje me ligjet në fuqi.

TEB Bankë për një botë në lëvizje!