Indikatorët tjerë financiarë

Indikatorët Financiarë 31.03.2024

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.12.2023

Indikatorët Financiarë 30.09.2023

Indikatorët Financiarë 30.06.2023

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.03.2023

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.12.2022

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.09.2022

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.06.2022

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.03.2022

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.12.2021

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.09.2021

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.06.2021

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.03.2021

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.12.2020

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.09.2020

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.06.2020

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.03.2020

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.12.2019

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.09.2019

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.06.2019

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.03.2019

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.12.2018

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.09.2018

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.06.2018

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.03.2018

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.12.2017

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.09.2017

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.06.2017

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.03.2017

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.12.2016

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.09.2016

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.06.2016

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.03.2016

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.12.2015

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.06.2015

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.03.2015

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.12.2014

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.09.2014

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.06.2014

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.03.2014

Shiko PDF-in

Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF)

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.12.2013

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.09.2013

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 30.06.2013

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.03.2013

Shiko PDF-in

Indikatorët Financiarë 31.12.2012

Shiko PDF-in