Tani të përket ty! Kredi për blerje të veturës në ERBER SHPK

22 Shtator, 2022

Banka TEB Sh.A në bashkëpunim me kompaninë Erber SHPK në Prizren mundëson financimin deri në 80% të vlerës së veturës.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Kushtet e kredisë:
Norma e vjetore e Interesit: 4.92 %
Shpenzimet administrative: 0.50%
Maturiteti maksimal deri në 84 muaj
Norma efektive e interesit: 5.19 %

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
– Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
– Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
– Kontratë e punës valide dhe Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës se kredisë:
– Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
– Bashkëhuamarrës: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
– Garantues: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
– Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
– Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembulli i kredisë:
Shuma     Maturiteti   Kësti mujor   Shuma Totale
20,000€      84 muaj       281,93€     23,688.35€

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook/Messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A), Web (www.teb-kos.com)

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!