Bëj qëllimin realitet! Kredi për blerje të veturës në Auto Arti

22 Shtator, 2022

Banka TEB Sh.A në bashkëpunim me kompaninë Auto Arti në Prishtinë mundëson financimin deri në 80% të vlerës së veturës.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Kushtet e kredisë:
Norma e vjetore e Interesit: 4.92 %
Shpenzimet administrative: 0.50%
Maturiteti maksimal deri në 84 muaj
Norma efektive e interesit: 5.19 %

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
– Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
– Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
– Kontratë e punës valide dhe Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës se kredisë:
– Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
– Bashkëhuamarrës: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
– Garantues: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
– Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
– Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembulli i kredisë:
Shuma Maturiteti Kësti mujor Shuma Totale
20,000€ 84 muaj 281,93€ 23,688.35€

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook/Messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!