Çmimorja

Tarifat e përgjithshme

Llojet e komisioneve

Komisioni

Llogaritë

Klientë individual

Validiteti

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse për pagëmarrës EUR*

€ 1.50

Mujore

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse jo-pagëmarrës EUR*

€ 1.50

Mujore

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse në valutat (USD, CHF, GBP)

0.75

Mujore

Mirëmbajtja e llogarisë së kursimit (EUR, USD, CHF, GBP)

0.75

Mujore

Mirëmbajtja e pakos së llogarisë së pagesës me shërbime bazë

€ 0.53

Mujore

Hapja e llogarisë rrjedhëse në të gjitha valutat

Pa pagesë

Për llogari rrjedhëse

Mbyllja e llogarisë rrjedhëse në të gjitha valutat (me kërkesë të klientit)

2.50

Tarifa aplikohet vetëm për llogarinë e fundit që mbyllet

Hapja/mbyllja e llogarisë së kursimit në të gjitha valutat

Pa pagesë

Hapja/mbyllja e llogarisë së afatizimit në të gjitha valutat

Pa pagesë

Tarifa për tërheqjen nga llogaria flexi

€ 6.00

Tarifa aplikohet nëse bëhen mbi 5 tërheqje ose transfere gjatë muajit atëherë aplikohet kjo tarifë për çdo tërheqje apo transfer

Hapja e Llogarisë së kursimeve për fëmijë në të gjitha valutat

Pa pagesë

Marrëveshja mbi llogarinë e transaksioneve të kushtëzuara

€ 30.00

Do të barten në mënyrë të barabartë nga Blerësi dhe Shitësi

Llojet e komisioneve

Komisioni

Llogaritë

Klientë individual

Validiteti

Komisioni për pauzimin e Kredisë

€ 5.00

Për llogari

Deponimi i parave të gatshme në arkë (në valutën EUR)

€ 1.00

Valid për shumat >=5 € - <=5,995 €

Deponimi nga palët e treta (në valutën EUR)**

€ 1.00

Për transaksion

Deponimi i parave të gatshme në arkë në valuta tjera

Pa pagesë

Për transaksion

Deponimi nga palët e treta në valuta tjera

Pa pagesë

Për transaksion

Konfirmimi për mbyllje të produkteve kreditore

Pa pagesë

Autorizimi i personit për llogari

Pa pagesë

Për autorizim

Transferet e parave

Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë

€ 1.75

Për transaksion

Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë me prioritet***

€ 5.00

Për transaksion

Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë përmes E-banking

€ 0.75

Për transaksion

Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë me prioritet E-banking

€ 4.00

Për transaksion

Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë përmes TEB Mobile

€ 0.75

Për transaksion

Transfere kombëtare hyrëse

€ 0.00

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse EUR*****

0.30 % min. € 15 / max. € 1,000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse USD *****

0.30 % min. $ 15 / max. $ 1000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse GBP *****

0.30 % min. £ 15 / max. £ 1000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse CHF *****

0.30 % min. CHF 15 / max. CHF 1000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking EUR*****

0.15 % min. € 15 / max. € 1000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking USD*****

0.15 % min. $ 15 / max. $ 1000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking GBP*****

0.15 % min. £ 15 / max. £ 1000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking CHF*****

0.15 % min. CHF 15 / max. CHF 1000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare hyrëse EUR

0.30 % min. € 15 / max. €1000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare hyrëse USD

0.30 % min. $ 15 / max. $ 1000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare hyrëse CHF

0.30 % min. CHF 15 / max. CHF 1000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare hyrëse GBP

0.30 % min. £ 15 / max. £ 1000

Për transaksion

Njoftimi automatik i SWIFT përmes e-mail

€ 0.15

Për transaksion

Tarifa për reklamacion të transferit

Varet nga banka korespodente

Për transaksion

Transferet brenda bankës në të gjitha valutat

1.00

Për transaksion

Transferet brenda bankës përmes E-banking në të gjitha valutat

Pa pagesë

Për transaksion

Transferet brenda bankës përmes TEB Mobile në të gjitha valutat

Pa pagesë

Për transaksion

Transferet brenda bankës ndërmjet llogarive të klientit në të gjitha valutat

Pa pagesë

Për transaksion

Të tjera

Tarifa për mirëmbajtje të E-banking

€ 0.50

Mujore

Resetimi i PIN-it të E-banking në degë

Pa pagesë

Për resetim

Resetimi i PIN-it të E-banking përmes Qendrës së thirrjeve

Pa pagesë

Për resetim

Urdhëresë automatike-lidhja e kontratës në degë

Pa pagesë

Për definim

Urdhëresë automatike-lidhja e kontratës në E-banking

Pa pagesë

Për definim

Mirëmbajtja vjetore për TEB SMS Mbushje

€ 1.00

Vjetore

Tarifa për transakcion të TEB SMS Mbushje (e aplikueshme në të gjitha kanalet)

€ 0.10

Për transaksion

Tarifa për TEB SMS njoftim

€ 0.20

Për SMS

Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet

€ 0.50

Për transaksion

Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet përmes E-banking

€ 0.50

Për transaksion

Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet përmes TEB Mobile

€ 0.50

Për transaksion

Tërheqje e parave të gatshme në arkë*******

€ 2 deri 2,000 EUR ; € 1 mbi 2,000 deri në 10,000 EUR ; Mbi 10,000 - 0.01% të shumës

Për transaksion

Tërheqje e parave të gatshme në arkë nga llogaritë e fëmijëve në të gjitha valutat

Pa pagesë

Për transaksion

Tarifa për deponim të monedhave metalike

Pa pagesë

Konfirmimi për viza në të gjitha kanalet

Pa pagesë

Dërgesa e gjendjes së llogarisë me postë

Pa pagesë

Ndryshimi në regjistrimin e pengut

€ 30.00

Për produkt kreditor

Kërkesë për kopje të pagesës

Pa pagesë

Mobile banking mirëmbajtja ******

Nuk aplikohet

Resetimi i PIN-it të kartelës në degë

Pa pagesë

Për resetim

Ndërrimi i PIN-it të kartelës në ATM

Pa pagesë

Pagesat e faturave të KESCO përmes SMS

€ 0.50

Për transaksion

Pagesat e faturave të Doganës përmes SMS

€ 0.20

Për transaksion

* Efektive nga 03.05.2024. Për llogaritë studentore dhe llogaritë pensionale çmimet për mirëmbajtje të llogarisë nuk janë të aplikueshme.
** Deponimi nga palët e treta (në valutën EUR) – nuk do të aplikohet komision vetëm për “Pazar Ditor” për klient të Korporatës
*** Valid vetëm për transferet deri në 10.000 EUR.
***** Tarifat e aplikuara nga Banka Korrespodente për transferet ndërkombëtare dalëse, nuk janë të përfshira në çmimore.
***** Tërheqja e parave në arkë – komisionet aplikohen për të gjitha valutat ekuivalente me EUR.
****** Në qoftë se klienti ka e-banking, pagesa mujore e M-banking është pa pagesë.

Komisionet dhe tarifat për kartela

Llojet e komisioneve

Komisioni

Kredit kartelat

Klientë individual

Validiteti

Kredit kartelat

Starcard

Shpenzimet administrative për limitin e kartelës kryesore

Pa pagesë

Mirëmbajtja vjetore e kartelës*

€ 25.00

Vjetore

Mirëmbajtja vjetore e kartelës - kartela shtesë*

€ 15.00

Vjetore

Lëshimi i kartelës

Pa pagesë

Për kartelë

Ndërrimi i kartelës (kartela shtesë) Rilëshimi i kartelës

€ 2.50

Për kartelë

Dërgesa e gjendjes së kredit kartelës me e-mail

Pa pagesë

Për gjendje

Dërgesa e gjendjes së kredit kartelës me postë

€ 2.50

Për dërgesë

Tarifa mujore për gjendjen e kartelës

Pa pagesë

Tarifa për tejkalim të limitit

€ 2.00

Për transaksion

Tarifa për vërejtje (SMS/Letërvërejtje) për vonesë në pagesën e produkteve të kredisë

€ 2.50

Para çdo ndryshimi në kategoritë e RKK-së (Regjistrit të Kredive të Kosovës

Norma vjetore e interesit për pagesë maksimale

0%

Vjetore

Norma vjetore e interesit për pagesë minimale

24%

Vjetore

Norma vjetore e kamatës vonesë

*** Norma e kamatëvonesës do të llogaritet sipas kërkesës së Rregullores së BQK’së

Shpenzimet e kthimit të parave prapa (vetëm për ankesat e pa arsyetuara)

€ 25.00

Për ankesë/Per complaint

Norma e interesit për tërheqje të keshit

24%

Vjetore

Ngritja e limitit të kredit kartelës

€ 3.00

Për ngritje të limitit

Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve në arkë me kartelë pa këste*

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve me kartelë deri në 3 këste (E aplikueshme në të gjitha kanalet e pagesave)**

2% - min. € 2

Për transaksion

Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jasht Kosovës me 2 këste

Për blerjet 50 EUR - 299.99 EUR aplikohet komisioni 2.5%, min. € 3

Për transaksion

Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jasht Kosovës me 3 këste

Për blerjet mbi 300 EUR aplikohet komisioni 3%

Për transaksion

Tërheqjet e parave të gatshme me Kredit Kartelë

Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës dhe jashtë bankës

2.5% - min. € 3

Për transaksion

Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës

2.5% - min. € 3

Për transaksion

Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jashtë Kosovës

2.5% - min. € 3

Për transaksion

STARCASH (tërheqja e parave të gatshme me këste)

Tarifa për tërheqje të parave me këste

2.5% - min. € 3

Për transaksion

Norma e interesit së tërheqjes së parave me këste

24%

Vjetore

Tarifa për tërheqje për mbajtësit e kartelave nga vendet tjera

Tarifa për tërheqje për mbajtësit e kartelave nga vendet tjera

€ 5

Për tërheqje

Konvertimi Dinamik i Valutës

8%

Për tërheqje

Transakcionet përmes ATM-it

Debit Kartelat

Transfere të brendshme bankare

Pa pagesë

Për transaksion

Transfere në banka tjera vendore

€ 1.50

Për transaksion

Kredit kartelat

Pagesa e borxhit të kartelës me para të gatshme në arkë

€ 1.00

E aplikueshme për të gjitha shumat, duke përfshirë edhe pagesën e kredit kartelës së personave të tjerë

Pagesa e borxhit të kartelës nga llogaria në ATM

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesa e borxhit të kartelës me deponimin e parave të gatshme në ATM

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesa e borxhit të kartelës së personave të tjerë në ATM

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesa e borxhit të kartelës përmes E-banking

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesa e borxhit të kartelës përmes TEB Mobile

Pa pagesë

Për transaksion

Programimi i borxhit i kredit kartelës me këste

Programimi i borxhit i kredit kartelës me 2 këste

3.38%

Për transaksion

Programimi i borxhit i kredit kartelës me 3 këste

3.92%

Për transaksion

Programimi i borxhit i kredit kartelës me 4 këste

4.45%

Për transaksion

Programimi i borxhit i kredit kartelës me 5 këste

4.98%

Për transaksion

Programimi i borxhit i kredit kartelës me 6 këste

5.52%

Për transaksion

Programimi i borxhit i kredit kartelës me 7 këste

6.05%

Për transaksion

Programimi i borxhit i kredit kartelës me 8 këste

6.59%

Për transaksion

Programimi i borxhit i kredit kartelës me 9 këste

7.12%

Për transaksion

Programimi i borxhit i kredit kartelës me 10 këste

7.65%

Për transaksion

Programimi i borxhit i kredit kartelës me 11 këste

8.19%

Për transaksion

Programimi i borxhit i kredit kartelës me 12 këste

8.72%

Për transaksion

Pagesat në POS terminale

Pagesat në POS terminale të bankës tonë

Pa pagesë

Pagesat në POS terminale të bankave të tjera brenda Kosovës

Pa pagesë

Pagesat në POS terminale të bankave të tjera jasht Kosovës

Pa pagesë

Tarifa për konvertim valutash për transakcione që nuk bëhen në EUR (ATM/POS/Online) me Debit dhe Starcard

2%

Për transaksion

Pagesat përmes internetit

Blerjet online me Starcard

Pa pagesë

Blerjet online me Debit Card***

Pa pagesë

Limitet e lejuara

Limiti max. ditor për tërheqje të parave të gatshme në ATM me Debit Kartelë

€ 2,000

Ditore

Limiti max. ditor për deponimi të parave të gatshme në ATM me Debit Kartelë

€ 9,995

Limiti ditor i akumuluar

Limiti max. ditor për tërheqje të parave të gatshme në ATM me Kredit Kartelë

€ 500

Limiti ditor i akumuluar

Limiti max. ditor për pagesën e Kredit Kartelës me para të gatshme në ATM

€ 5,000

Limiti ditor i akumuluar

Limiti i lejuar për tërheqje të parave të gatshme me kredit kartelë

50%

E limitit

Limiti i lejuar për tërheqje të parave të gatshme ne ATM (kartela nacionale dhe internacionale)

€ 1,000

Limiti Ditor

Visa infinite

Lëshimi i kartelës

€ 200

Për kartelë

Ndërrimi i kartelës (kartela shtesë) Rilëshimi i kartelës

€ 200

Për kartelë

Mirëmbajtja vjetore e kartelës

€ 100

Vjetore

*Tarifa vjetore e mirëmbajtjes do të fillojë të llogaritet nga momenti i vendosjes së PIN-it të kartës

Debit kartelat

Lëshimi

€ 2.50

Për kartelë

Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës dhe jashtë bankës

Pa pagesë

Për transaksion

Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës

2.0% - min. € 2

Për transaksion

Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jashtë Kosovës

2.0% - min. € 2

Për transaksion

Deponimi i parave ne ATM

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesat në POS terminale të bankës tonë

Pa pagesë

Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera brenda Kosovës

Pa pagesë

Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera jashtë Kosovës

Pa pagesë

* Për pagesat institucionale dhe komunale me Starcard me një transakcion të vetëm aplikohen vetëm tarifat e cekura tek tarifat për pagesa KOS GYRO dhe Kolektorë.

** Për pagesat institucionale dhe komunale me Starcard me dy dhe tre këste aplikohen tarifat e cekura tek Komisionet dhe Tarifat për Kartela.

*** Limiti ditor maksimal për blerje online me Debit Kartelë është 1,000 EUR.

mobileCash

mobileCash gjenerimi i Kodit

Pa pagesë

Për transaksion

mobileCash tërheqje në ATM

€ 0.10

Për transaksion

Llojet e komisioneve

Komisioni

Pagesat përmes internetit tek tregtarët e çertifikuar me 3D Secure

Klientët Privat

Validiteti

3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online deri në 4.99€ me kredit kartelë

Pa pagesë

3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online prej 5.00€ e me shumë me kredit kartelë

€ 0.10

Për autorizim të transaksionit

3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online me Debit Kartelë

€ 0.10

Për autorizim të transaksionit

Normat e Efektive e Interesit (NEI): NEI llogaritet sipas dispozitave nga Rregulloret e BQK-së mbi Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat për Shpalosje dhe nën supozimet që i parasheh rregullorja:
a) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë për pagesë me 12 këste dhe paguan në tërësi borxhin sipas gjendjes së fundit të secilit muaj, dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës,atëherë NEI është 3.65%.
b) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë për pagesë me 12 këste dhe paguan minimumin sipas gjendjes së fundit të secilit muaj, dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës,atëherë NEI është 10.21%.
c) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë dhe plotësisht vetëm për blerje e pagesa(pa këste), limiti ofrohet për një vit, shuma për secilin kthim është 15% (pagesa minimale), dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës, atëherë NEI është 25.64%.
d) Nëse klienti shfrytëzon menjëherë tërë shumën e limitit prej 1,000 Euro për tërheqje të parasë në formë avansi,limiti ofrohet për një vit, shuma për secilin kthim është 15% (pagesa minimale), dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës dhe tarifë e bazuar në vlerë të llogaritura mbi shumën e tërhequr në përputhje me çmimoren e bankës, atëherë NEI është 35.12%.

Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe Kolektorë përmes E-Banking

Komisioni

Llojet e komisioneve

Klientë Privat

Validiteti

Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë

Pagesat KOS Gyro të kompanisë së sigurimit përmes E-banking

€ 0.50

Për transaksion

Pagesat e KESCO përmes E-banking

Pa pagesë

Pagesat KOS Gyro të TELEKOMIT përmes E-banking

Pa pagesë

Pagesat KOS Gyro të Ujësjellësit Prishtina përmes E-banking

Pa pagesë

Pagesat KOS Gyro të Doganave përmes E-banking

€ 0.50

Për transaksion

Pagesat e tjera KOS Gyro

€ 0.50

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve - Shpk Terminali

Nuk aplikohet

Pagesat e Kolektorëve - Deklarimi i Tatimit (Bilanci 0€)

Nuk aplikohet

PTK në TEB

Pa pagesë

Pagesat e tatimit përmes E-banking

€ 0.50

Për transaksion

Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe Kolektorë përmes TEB Mobile

Llojet e komisioneve

Klientë individual

Validiteti

Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë

Pagesat KOS Gyro të kompanisë së sigurimit përmes TEB Mobile

€ 0.50

Për transaksion

Pagesat e KESCO përmes TEB Mobile

Pa pagesë

Pagesat KOS Gyro të TELEKOMIT përmes TEB Mobile

Pa pagesë

Pagesat KOS Gyro të Doganave përmes TEB Mobile

€ 0.50

Për transaksion

Pagesat e tatimit përmes TEB Mobile

€ 0.50

Për transaksion

Pagesat e tjera KOS Gyro

€ 0.50

Për transaksion

Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe kolektorë në Degë

Komisioni

Llojet e komisioneve

Klientë Privat

Validiteti

Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë

Pagesat e KESCO (përmes llogarisë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e KESCO (me para të gatshme)

5.00 €

Për transaksion

Pagesat e KESCO (me Kreditë Kartelë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve (përmes llogarisë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve (me para të gatshme)

5.00 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve (me Kreditë Kartelë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat Kos Gyro (përmes llogarisë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat Kos Gyro (me para të gatshme)

5.00 €

Për transaksion

Pagesat Kos Gyro (me Kreditë Kartelë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e ujit Kos Gyro (përmes llogarisë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e ujit Kos Gyro (me para të gatshme)

5.00 €

Për transaksion

Pagesat e ujit Kos Gyro (me Kreditë Kartelë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (përmes llogarisë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (me para të gatshme)

3.00 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit, (me Kreditë Kartelë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (përmes llogarisë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (me para të gatshme)

5.00 €

Për transaksion

Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (me Kreditë Kartelë)

1.50 €

Për transaksion

Depozitat dhe kursimet

Komisioni

Periudha

Norma e interesit

Norma efektive e interesit

1 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

3 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

6 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

9 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

12 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

13 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

15 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

18 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

24 Muaj

0.10% Vjetore

0.09% Vjetore

36 Muaj

0.25% Vjetore

0.22% Vjetore

48 Muaj

0.50% Vjetore

0.45% Vjetore

60 Muaj

1.00% Vjetore

0.90% Vjetore

Llogaritë e Depozitave me afat në Valuta Tjera

Periudha

Norma e interesit

Norma efektive e interesit

GBP

1 - 12 Mujore

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

USD

1 - 12 Mujore

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

CHF

1 - 12 Mujore

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

Për marrëveshjet e afatizimit mbi 60 muaj, ju lutem vizitoni njërën nga degët e Bankës TEB.

Normat e interesit janë të përcaktuara në baza vjetore. Llogaritë ekzistuese (marrëveshjet) nuk do të afektohen.

Llogaria e Kursimit

Valuta

Norma e interesit

Norma efektive e interesit

EUR

0.04% Vjetore

0.04% Vjetore

USD

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

CHF

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

GBP

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

Për çdo ndërprerje të marrëveshjës së llogarive të depozitave para kohe, do të aplikohet tarifa ndëshkuese.
Tatimi në të ardhura prej 10 % zbritet nga interesi i akumuluar bruto.
Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të portfolios për llogaritje të detajuar të çdo lloj kërkese të depozitave. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka Llogaritë normën efektive të interesit në kredi dhe depozita në bazë të Rregullores së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit.

Tarifat e bankave korrespodente

Pagesat

Tarifat shtesë për bankat korrespodente

Validiteti

Pagesat EUR mbrenda Austrisë (tarifë fikse për të gjitha pagesat)

5.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR deri më 12.500€ (përveç Turqisë dhe Gjermanisë)

8.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR nga 12.500,01€ deri më 25.000€ (përveç Turqisë dhe Gjermanisë)

12.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR nga 25.000,01€ deri më 50.000€ (përveç Turqisë)

12.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR prej 50.000,01€ (përveç Turqisë)

20.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR për Turqi

20.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR për TEB Turqi deri në 2,500€

4.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR për TEB Turqi nga 2,501€ deri në 12,500€

4.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR për TEB Turqi nga 12,501€ deri në 50,000€

6.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR për TEB Turqi nga 50,001€

6.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR në Gjermani 0€ - 2,500€

3.50 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR në Gjermani 2,500,01€ - 10,000€

7.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR në Gjermani 10,000,01€ - 25,000€

10.00 EUR

Për transaksion

Pagesat USD (tarifë fikse për të gjitha pagesat)

22.00 USD

Për transaksion

Pagesat CHF (tarifë fikse për të gjitha pagesat)

18.00 CHF

Për transaksion

Pagesat GBP (tarifë fikse për të gjitha pagesat)

25.00 GBP

Për transaksion

Kredi individuale

Lloji i kredisë

Norma nominale e interesit

Norma Efektive e Interesit

Kohëzgjatja e kredisë

Shpenzimet administrative

Kredi konsumuese

10.80%

11.84%

Deri në 60 Muaj

1.00%

Kredi Hipotekare

6.60%

7.25%

Deri në 60 Muaj

1.00%

Kredi për renovim dhe ndërtim të shtëpisë

6.60%

7.25%

Deri në 60 Muaj

1.00%

Kredi për blerje të veturës së re

9.96%

10.83%

Deri në 60 Muaj

1.00%

Kredi për blerje të veturës së përdorur

10.80%

11.84%

Deri në 60 Muaj

1.00%

Kredi për Edukim

10.80%

11.84%

Deri në 60 Muaj

1.00%

Kredi e mbuluar me para të gatshme

3.00%

3.46%

Deri në 60 Muaj

1.00%

Kreditë me normë të ndryshueshme të interesit

Lloji i kredisë

Norma nominale e interesit

Norma Efektive e Interesit

Kohëzgjatja e kredisë

Shpenzimet administrative

Kredi konsumuese

6.36% + 6M Euribor

6.99%

Mbi 12 Muaj deri 120 Muaj

1.00%

Kredi Hipotekare

5.04% + 6M Euribo

5.59%

Mbi 12 Muaj deri 180 Muaj

1.00%

Kredi për renovim dhe ndërtim të shtëpisë

6.36% + 6M Euribor

6.99%

Mbi 12 Muaj deri 120 Muaj

1.00%

Kredi për blerje të veturës së re

5.04% + 6M Euribor

5.59%

Mbi 12 Muaj deri 84 Muaj

1.00%

Kredi për blerje të veturës së përdorur

5.40% + 6M Euribor

5.97%

Mbi 12 Muaj deri 84 Muaj

1.00%

Kredi për Edukim

6.36% + 6M Euribor

6.99%

Mbi 12 Muaj deri 84 Muaj

1.00%

Kredi e mbuluar me para të gatshme

1.20% + 6M Euribor

1.61%

Mbi 12 Muaj deri 84 Muaj

1.00%

Mbitërheqje*

18%

19.69%

Deri në 120 Muaj

1.00%

Çmimi i Sigurimit të Jetës për Kreditë individuale

Tipi i Kredisë

Pako

Benefitet e pagueshme

Primi vjetor

Konsumuese

Silver

Shuma e mbetur e kredisë

0.23%

Konsumuese

Gold

Shuma e mbetur e kredisë

0.80%

Konsumuese

Gold +

Shuma Fillestare e kredisë

1.05%

Kreditë Hipotekare

Gold

Shuma e mbetur e kredisë

0.80%

Pronarët e Biznesit

Gold

Shuma e mbetur e kredisë

0.80%

Çmimi i Sigurimit të Kredisë individuale

Shuma e kredisë konsumuese / Shuma e Siguruar (nga aksidentet personale)

Profesion me Risk të vogël

Profesion me Risk të mesëm

Profesion me Risk të lartë

Kredi hipotekare

Shuma e siguruar

Rreziku i mbuluar

Norma e Primit (%)

Apartmente dhe shtëpi

Vlera reale e pronës

Zjarri/Rrufe/Eksplosion/Renia e Avioneve dhe pjesëve të tij, Tërmeti, Vjedhja, Përmbytja

0.13% (TVSH 18 % është e përfshirë)

Për produktet e sigurimeve jo-jetë, çmimet përcaktohen nga kompania e sigurimit dhe Banka TEB Sh.A. nuk aplikon tarfië shtesë.

Tarifa për parapagim te hershëm të kredisë Konsumuse,Blerje të veturave,Edukimit dhe kredi të mbuluara me mjete të gatshme
*Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1% e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë
**Nëse kredia mbyllet në vitin e parë, pesë përqind (5%) të shumës së kryegjësë.
**Nëse kredia mbyllet në vitin e dytë, katër përqind (4%) të shumës së të kryegjësë.
**Nëse kredia mbyllet në vitin e tretë, tre përqind (3%) të shumës së kryegjësë.
**Nëse kredia mbyllet në vitin e katërt, dy përqind (2%) të shumës së kryegjësë.
**Nëse kredia mbyllet në vitin e pestë, një përqind (1%) të shumës së kryegjësë.
**Nuk duhet të ngarkohet tarifë ndëshkimi pas vitit të pestë.

EURIBOR-i është shkurtesa e Euro Interbank Offered Rate dhe i referohet normës së interesit bazuar në ofertën dhe kërkesën e parasë në tregun evropian si edhe bazuar në kuotat ditore, dërguar nga bankat më të mëdha evropiane. Kur klientët marrin kredi me normën variabile të interesit të lidhur me Euribor-in, duhet të kenë parasysh ndryshimet e mundshme në Euribor, e të cilat banka i aplikon çdo gjashtë muaj për kohëzgjatjen e kredisë.

Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive llogaritet në bazë të maturitetit më të lartë të secilit lloj të kredisë së shënuar në çmimore.
Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të porfolios për llogaritje të detajizuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka llogarit normën efektive të interesit në Kredi dhe Depozita në bazë të Regullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit.
Kredimarrësi do të bartë shpenzimet për vlerësimin e hipotekës, përfshirë tarifat e noterizimit të kontratës mbi hipotekën dhe tarifat për regjistrimin e hipotekës në regjistrin kadastral.
Për çdo vonesë në pagesë do të aplikohet kamata vonesë.
* Me hyrjen në fuqi të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit Nr.06/L-034, nga data 29.06.2018 aplikohet kompensimi për parapagimin e kredisë prej 1% >12 muaj dhe 0.5% <12 muaj.
** Ne pajtim me Rregulloren per Kreditë Hipotekare Rezidenciale të dt.01.04.2016, aplikohet kompensimi i parapagimit i përshkruar më lartë vetëm për kontratat e kredisë të nënshkruara nga data 01.04.2016, ndërsa për kontratat e nënshkruara para kësaj date, aplikohet kompensimi i parapagimit prej 50% e interesit te mbetur.
*** Norma e kamatëvonesës do të llogaritet sipas kërkesës së Rregullores se BQK’së për kamatëvonesë që është norma vjetore e cila përbëhet nga norma referente e rritur për 8 pikë përqindje normë fikse .Norma referente do të ndryshojë dhe do të publikohet nga BQK çdo gjashtë muaj në faqen e interentit: https://www.bqk-kos.org/. Me datë 1 shkurt publikohet norma që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht; kurse më datë 1 gusht të vitit kalendarik publikohet norma që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt. Në rast se BQK nuk ka publikuar normën e re referente, do të përdoret norma referente e BQK-së e publikuar së fundi.

Publikuar më 03.04.2024