Çmimorja Biznese

Tarifat e përgjithshme të Biznesit

Llojet e komisioneve

Komisioni

Llogaritë

Klientë afaristë

Validiteti

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse EUR*

€ 1.85

Mujore

Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse në valutat e tjera

1.00

Mujore

Hapja e llogarisë rrjedhëse/kursimit në të gjitha valutat

Pa pagesë

Mirëmbajtja e llogarisë së kursimit në të gjitha valutat

Pa pagesë

Mbyllja e llogarisë rrjedhëse në të gjitha valutat (me kërkesë të klientit)

2.50

Mbyllja e llogarisë së kursimit në të gjitha valutat

2.50

Hapja/mbyllja e llogarisë së afatizimit në të gjitha valutat

Pa pagesë

Tarifa për tërheqjen nga llogaria flexi

€ 6.00

Tarifa aplikohet nëse bëhen mbi 5 tërheqje ose transfere gjatë muajit atëherë aplikohet kjo tarifë për çdo tërheqje apo transfer

Marrëveshja mbi llogarinë e transaksioneve të kushtëzuara

€ 30.00

Do të barten në mënyrë të barabartë nga Blerësi dhe Shitësi

Pasqyrat e llogarisë në formatin MT940 / mirëmbajtja e shërbimit

€ 50.00

Mujore

Pasqyrat e llogarisë në formatin MT940 / shpenzimet për SWIFT

€ 0.17

Mujore (për cdo pasqyrë të dërguar brenda muajit)

Llojet e komisioneve

Komisioni

Llogaritë

Klientë afaristë

Validiteti

Komisioni për pauzimin e Kredisë

€ 10.00

Për llogari

Deponimi i parave të gatshme në arkë (në valutën EUR)

€ 1.00

Valid për shumat >=5 € - <=9,995 €

Deponimi nga palët e treta (në valutën EUR)**

€ 1.00

Për transaksion

Deponimi i parave të gatshme në arkë në valuta tjera

Pa pagesë

Për transaksion

Deponimi nga palët e treta në valuta tjera

Pa pagesë

Për transaksion

Hapja e llogarisë së përbashkët (2 apo më shumë bashkëpronarë)

Nuk aplikohet

Për llogari

Konfirmimi për mbyllje të produkteve kreditore

Pa pagesë

Autorizimi i personit për llogari

Pa pagesë

Për autorizim

Transferet e parave

Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë

€ 1.75

Për transaksion

Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë me prioritet***

€ 5.00

Për transaksion

Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë përmes E-banking

€ 0.75

Për transaksion

Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë me prioritet E-banking

€ 4.00

Për transaksion

Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë përmes TEB Mobile

€ 0.75

Për transaksion

Transfere kombëtare hyrëse

€ 0.00

Për transaksion

Pagesat hyrëse KOS GYRO

€ 1.50

Për transaksion

Tarifa në pjesën e pashfrytëzuar të mbitërheqjes

0.25% / € 1,000 Max

Në fund të çdo kuartali

Ekzekutimi masiv i pagave

€ 2.00

Për Bankën Përfituese

Pagesat masive brenda bankës********

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesat masive përmes e-Banking

€ 0.75

Për transaksion

Pagesat masive në degë

€ 1.75

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse EUR *****

0.30 % min. € 15 / max. € 1,000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse USD *****

0.30 % min. $ 15 / max. $ 1,000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse GBP *****

0.30 % min. £ 15 / max. £ 1,000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse CHF *****

0.30 % min. CHF 15 / max. CHF 1,000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking *****

0.15% min. € 15 / max. € 1,000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking USD *****

0.15% min. $ 15 / max. $ 1,000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking CHF *****

0.15% min. CHF 15 / max. CHF 1,000

Për transaksion

Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking GBP *****

0.15% min. £ 15 / max. £ 1,000

Për transaksion

Transferet nderkombëtare hyrëse EUR

0.25 % min. € 15 / max. € 1,000

Për transaksion

Transferet nderkombëtare hyrëse USD

0.25 % min. $ 15 / max. $ 1,000

Për transaksion

Transferet nderkombëtare hyrëse CHF

0.25 % min. CHF 15 / max. CHF 1,000

Për transaksion

Transferet nderkombëtare hyrëse GBP

0.25 % min. £ 15 / max. £ 1,000

Për transaksion

Njoftimi automatik i SWIFT përmes e-mail

€ 0.15

Për transaksion

Tarifa për reklamacion të transferit

Varet nga banka korespodente

Për transaksion

Transferet brenda bankës në të gjitha valutat

1.00

Për transaksion (Çmimi i njejtë në çdo valutë)

Transferet brenda bankës përmes E-banking në të gjitha valutat

Pa pagesë

Për transaksion

Transferet brenda bankës përmes TEB Mobile në të gjitha valutat

Pa pagesë

Për transaksion

Transferet brenda bankës ndërmjet llogarive të klientit në të gjitha valutat

Pa pagesë

Për transaksion

Të tjera

Tarifa për E-banking

€ 0.50

Mujore

Resetimi i PIN-it të E-banking në degë

Pa pagesë

Për transaksion

Resetimi i PIN-it të E-banking përmes Qendrës së thirrjeve

Nuk aplikohet

Urdhëresa automatike - lidhja e kontratës në degë

Pa pagesë

Për definim

Urdhëresa automatike - lidhja e kontratës në E-banking

Nuk aplikohet

Letër referencë

€ 2.50

Për referencë

Konvertimi i çeqeve

1.50% min 30 €

Për transaksion

Mirëmbajtja vjetore për TEB SMS Mbushje

€ 1.00

Vjetore

Tarifa për transakcion të TEB SMS Mbushje (e aplikueshme në të gjitha kanalet)

€ 0.10

Për transaksion

Tarifa për TEB SMS njoftim

€ 0.20

Për transaksion

Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet

Nuk aplikohet

Për transaksion

Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet përmes E-banking

Nuk aplikohet

Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet përmes TEB Mobile

Nuk aplikohet

Tërheqje e parave të gatshme në arkë*****

€ 2 deri 2,000 EUR ; € 1 mbi 2,000 deri në 10,000 EUR ; Mbi 10,000 - 0.01% të shumës

Për transaksion

Tërheqje e parave të gatshme në arkë nga llogaritë e fëmijëve në të gjitha valutat

Nuk aplikohet

Tarifa për deponim të monedhave metalike

Pa pagesë

Në shumën totale nëse janë më shumë se 50 monedha metalike

Konfirmimi për viza

Pa pagesë

Forma e konfirmimit të shpenzimeve

€ 5.00

Për formë

Dërgesa e gjendjes së llogarisë me postë

Pa pagesë

Ndryshimi në regjistrimin e pengut

€ 30.00

Për transaksion

Kërkesë për kopje të pagesës

Pa pagesë

Mobile banking mirëmbajtja ***

Nuk aplikohet

Resetimi i PIN-it të kartelës në degë

Pa pagesë

Ndërrimi i PIN-it të kartelës në ATM

Pa pagesë

Pagesat e faturave të KESCO përmes SMS

€ 0.50

Për transaksion

Pagesat e faturave të Doganës përmes SMS

€ 0.20

Për transaksion

* Deponimi nga palët e treta (në valutën EUR) – nuk do të aplikohet komision vetëm për “Pazar Ditor” për klient të Korporatës
** Valid vetëm për transferet deri në 10,000 EUR.
*** Vlen vetëm për llogaritë brenda bankës TEB
**** Tarifat e aplikuara nga Banka Korrespodente për transferet ndërkombëtare dalëse, nuk janë të përfshira në çmimore
***** Tërheqja e parave në arkë – komisionet aplikohen për të gjitha valutat ekuivalente me EUR.
****** Në qoftë se klienti ka e-banking, pagesa mujore e M-banking është papagesë.

Komisionet dhe tarifat për kartela

Llojet e komisioneve

Komisioni

Klientë afaristë

Validiteti

Kredit kartelat

Bizness Starkartela

Agro Kartelë

Shpenzimet administrative për limitin e kartelës kryesore

20.00 €

Pa pagesë

Tarifa e cila aplikohet vetëm një herë

Mirëmbajtja vjetore e kartelës

Pa pagesë

20.00 €

Vjetore

Mirëmbajtja vjetore e kartelës - kartela shtesë

10.00 €

10.00 €

Vjetore

Lëshimi i kartelës

Pa pagesë

Pa pagesë

Për kartelë

Ndërrimi i kartelës (kartela shtesë) Rilëshimi I kartelës

2.50 €

2.50 €

Për kartelë

Dërgesa e gjendjes së kredit kartelës me e-mail

Pa pagesë

Pa pagesë

Për dërgesë

Dërgesa e gjendjes së kredit kartelës me postë

2.50 €

2.50 €

Për dërgesë

Tarifa mujore për gjendjen e kartelës

Pa pagesë

Pa pagesë

Tarifa për tejkalim të limitit

5.00 €

Nuk aplikohet

Për transaksion

Tarifa për vërejtje (SMS/Letërvërejtje) për vonesë në pagesën e produkteve të kredisë

2.50 €

2.50 €

Para çdo ndryshimi në kategoritë e RKK-së (Regjistrit të Kredive të Kosovës)

Norma vjetore e interesit për pagesë maksimale

0%

0%

Vjetore

Norma vjetore e interesit për pagesë minimale

24%

24%

Vjetore

Norma vjetore e kamatës vonesë

***Norma e kamatëvonesës do te llogaritet sipas kerkeses se Rregullores se BQK’se

Shpenzimet e kthimit të parave prapa (vetëm për ankesat e pa arsyetuara)

25.00 €

25.00 €

Për ankesë/Per complaint

Norma e interesit për tërheqje të keshit

24%

24%

Vjetore

Ngritja e limitit të kredit kartelës

3.00 €

3.00 €

Për ngritje të limitit

Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve në arkë me kartelë me një transakcion

Pa pagesë

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve me kartelë deri në 3 këste (E aplikueshme në të gjitha kanalet e pagesave)

2% - min 2€

2% - min 2€

Për transaksion

Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jashtë Kosovës me 2 këste

Për blerjet 50€ - 299.99€ aplikohet komisioni 2.5%, min. 3€

Nuk aplikohet

Për transaksion

Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jashtë Kosovës me 3 këste

Për blerjet mbi 300€ aplikohet komisioni 3%

Nuk aplikohet

Për transaksion

Tërheqjet e parave të gatshme me Kredit Kartelë

Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës dhe jashtë bankës

2.5% - min 3€

2.5% - min 3€

Për transaksion

Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës

2.5% - min 3€

Nuk aplikohet

Për transaksion

Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jasht Kosovës

2.5% - min 3€

Nuk aplikohet

Nuk aplikohet

STARCASH (tërheqja e parave të gatshme me këste)

Tarifa për tërheqje të parave me këste

2.5% - min 3€

2.5% - min 3€

Për transaksion

Tarifa për tërheqje për mbajtësit e kartelave nga vendet tjera

5 €

Për transaksion

Konvertimi Dinamik i Valutës

6%

Nuk aplikohet

Për tërheqje

Norma e interesit së tërheqjes së parave me këste

24%

24%

Vjetore

Transakcionet përmes ATM-it

Debit Kartelat

Transfere të brendshme bankare

Pa pagesë

Për transaksion

Vjetore

Transfere në banka tjera vendore

1.50 €

Për transaksion

Vjetore

Kredit kartelat

Pagesa e borxhit të kartelës me para të gatshme në arkë

1.00 €

1.00 €

E aplikueshme për të gjitha shumat, duke përfshirë edhe pagesën e kredit kartelës së personave të tjerë

Pagesa e borxhit të kartelës nga llogaria në ATM

Pa pagesë

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesa e borxhit të kartelës me deponimin e parave të gatshme në ATM

Pa pagesë

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesa e borxhit të kartelës për persona të tjerë në ATM

Pa pagesë

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesa e borxhit të kartelës përmes E-banking

Pa pagesë

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesa e borxhit të kartelës përmes TEB Mobile

Pa pagesë

Nuk aplikohet

Pagesat në POS terminale

Pagesat në POS terminale të bankës tonë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pagesat në POS terminale të bankave të tjera brenda Kosovës

Pa pagesë

Nuk aplikohet

Pagesat në POS terminale të bankave të tjera jashtë Kosovës

Pa pagesë

Nuk aplikohet

Tarifa për konvertim valutash për transakcione që nuk bëhen në EUR (ATM/POS/Online) me Debit dhe Star Card

1%

1%

Për transaksion

Pagesat përmes internetit

Blerjet online me Starcard

Pa pagesë

Pa pagesë

Blerjet online me Debit Card***

1%

Limitet e lejuara

Limiti max. ditor për tërheqje të parave të gatshme në ATM me Debit Kartelë

2,000 €

Nuk aplikohet

Ditore (Për Debit Kartelë biznesi limitet e aplikueshme janë: 300€, 500€, 1,000€, 1,500€ dhe 2,000€)

Limiti max. ditor për deponimi të parave të gatshme në ATM me Debit Kartel

9,995 €

Nuk aplikohet

Limiti ditor i akumuluar

Limiti i lejuar për terheqje të parave të gatshme ne ATM (kartela nacionale dhe internacionale)

500 €

500 €

Limiti ditor i akumuluar

Limiti max. ditor për pagesën e Kredit Kartelës me para të gatshme

5,000 €

5,000 €

Limiti ditor i akumuluar

Limiti i lejuar për tërheqje të parave të gatshme në ATM me Kredit Kartelë

25%

50%

E limitit

Limiti I lejuar për tërheqje të parave të gatshme ne ATM (kartela nacionale dhe internacionale)

1,000€

Limiti ditor

Debit kartelat

Lëshimi

2.50 €

Nuk aplikohet

Për kartelë

Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës dhe jashtë bankës

Pa pagesë

Pa pagesë

Për transaksion

Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës

2.0% - min 2€

Nuk aplikohet

Për transaksion

Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jashtë Kosovës

2.0% - min 2€

Nuk aplikohet

Për transaksion

Deponimi i parave në ATM

Pa pagesë

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesat në POS terminale të bankës tonë

Pa pagesë

Pa pagesë

Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera brenda Kosovës

Pa pagesë

Nuk aplikohet

Për transaksion

Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera jashtë Kosovës

Pa pagesë

Nuk aplikohet

Për transaksion

POS Terminalet

Klientët Afaristë

AGRO

Kriteri për komision

Komisioni për POS-a jo aktivë

2.50 €

2.50 €

3muajt e fundit <150 € qarkullim për POS terminal

Mirëmbajtja e POS llogarisë

1.85 €

1.85 €

Për llogari

Komisioni për POS me linje telefonike / ethernet

Pa pagesë

Pa pagesë

Për POS

Komisioni për GPRS-POS

5.30 €

5.30 €

Për GPRS-POS

* Për pagesat institucionale dhe komunale me Starcard me një transakcion të vetëm aplikohet vetëm tarifat e cekura tek tarifat për pagesa KOS GYRO dhe Kolektorë.

** Për pagesat institucionale dhe komunale me Starcard me dy dhe tre këste aplikohen tarifat e cekura tek Komisionet dhe Tarifat për Kartela.

*** Limiti maksimal për blerje online me Debit Kartelë është 500 EUR.

Komisioni

Llojet e komisioneve

Klientë afaristë

Validiteti

Pagesat përmes internetit tek tregtarët e çertifikuar me 3D Secure

3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online deri në 4.99€ me kredit kartelë

Pa pagesë

Për autorizim të transaksionit

3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online prej 5.00€ e me shumë me kredit kartelë

0.10€

Për autorizim të transaksionit

3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online me Debit Kartelë

0.10€

Për autorizim të transaksionit

Normat e Efektive e Interesit (NEI): NEI llogaritet sipas dispozitave nga Rregulloret e BQK-së mbi Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat për Shpalosje dhe nën supozimet që i parasheh rregullorja:
a) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë për pagesë me 12 këste dhe paguan në tërësi borxhin sipas gjendjes së fundit të secilit muaj, dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës,atëherë NEI është 3.65%.
b) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë për pagesë me 12 këste dhe paguan minimumin sipas gjendjes së fundit të secilit muaj, dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës,atëherë NEI është 10.21%.
c) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë dhe plotësisht vetëm për blerje e pagesa(pa këste), limiti ofrohet për një vit, shuma për secilin kthim është 15% (pagesa minimale), dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës, atëherë NEI është 25.64%.
d) Nëse klienti shfrytëzon menjëherë tërë shumën e limitit prej 1,000 Euro për tërheqje të parasë në formë avansi,limiti ofrohet për një vit, shuma për secilin kthim është 15% (pagesa minimale), dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës dhe tarifë e bazuar në vlerë të llogaritura mbi shumën e tërhequr në përputhje me çmimoren e bankës, atëherë NEI është 35.12%.

Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe Kolektorë përmes E-Banking

Komisioni

Llojet e komisioneve

Klientë afaristë

Validiteti

Pagesat KOS Gyro të kompanisë së sigurimit përmes E-banking

0.50 €

Për transaksion

Pagesa e KESCO përmes E-banking

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesat KOS Gyro të TELEKOMIT përmes E-banking

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesat KOS Gyro të Ujësjellësit Prishtina përmes E-banking

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesat KOS Gyro të Doganave përmes E-banking

0.50 €

Për transaksion

Pagesat e tjera KOS Gyro

0.50 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve - Shpk Terminali

0.50 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve - Deklarimi I Tatimit (Bilanci 0€)

0.50 €

Për transaksion

PTK në TEB

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesat e tatimit përmes E-banking

0.50 €

Për transaksion

Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe Kolektorë përmes TEB Mobile

Llojet e komisioneve

Komisioni

Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë

Klientë Afaristë

Validiteti

Pagesat KOS Gyro të kompanisë së sigurimit përmes TEB Mobile

€ 0.50

Për transaksion

Pagesat e KESCO përmes TEB Mobile

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesat KOS Gyro të TELEKOMIT përmes TEB Mobile

Pa pagesë

Për transaksion

Pagesat KOS Gyro të Doganave përmes TEB Mobile

€ 0.50

Për transaksion

Pagesat e tatimit përmes TEB Mobile

€ 0.50

Për transaksion

Pagesat e tjera KOS Gyro

€ 0.50

Për transaksion

Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe kolektorë në Degë

Komisioni

Llojet e komisioneve

Klientë afaristë

Validiteti

Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë

Pagesat e KESCO (përmes llogarisë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e KESCO (me para të gatshme)

5.00 €

Për transaksion

Pagesat e KESCO (me Kreditë Kartelë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve (përmes llogarisë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve (me para të gatshme)

5.00 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve (me Kreditë Kartelë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat Kos Gyro (përmes llogarisë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat Kos Gyro (me para të gatshme)

5.00 €

Për transaksion

Pagesat Kos Gyro (me Kreditë Kartelë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e ujit Kos Gyro (përmes llogarisë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e ujit Kos Gyro (me para të gatshme)

5.00 €

Për transaksion

Pagesat e ujit Kos Gyro (me Kreditë Kartelë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (përmes llogarisë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (me para të gatshme)

3.00 €

Për transaksion

Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (me Kreditë Kartelë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (permes llogarisë)

1.50 €

Për transaksion

Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (me para të gatshme)

5.00 €

Për transaksion

Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (me Kreditë Kartelë)

1.50 €

Për transaksion

Çmimorja për biznesin dokumentar

Letër Kreditë (LK)

Tarifa EUR

Tarifa USD

Komisioni për LK e mbuluar me para të gatshme

1.2% vjetore / 25 Min

1.2% vjetore / 25 Min

Komisioni për Letër kreditë e Financuara

4.5% vjetore / 100 Min

4.5% vjetore / 100 Min

Kontrollimi i dokumenteve për LK

75

100

Zbritja e LK - (Diskontimi)

8.2% p.a

Nuk aplikohet

Tarifa e zotimit (shp.adm.)

0.3% për transaksion

0.3% për transaksion

Shpenzimet e njoftimit për Letër Kreditë

75

100

Pagesa nën LK

10

Nuk aplikohet

Tarifat e dërgesës

10

Nuk aplikohet

Letër Garancionet (LG)

Komisioni për LG e mbuluar me para të gatshme

1.2% vjetore / 25 Min

1.2% vjetore / 25 Min

Komisioni për Letër Garancionet e Financuara

5.0% vjetore / 100 Min

5.0% vjetore / 100 Min

Tarifa e Implementimit

0.3% në shumën e kërkuar / 50 Min

Nuk aplikohet

Tarifa e Zotimit (shp.adm.)

0.3% për transaksion

0.3% për transaksion

Shpenzimet e njoftimit për Letër Garancitë

10

10

Pagesa nën LG

10

Nuk aplikohet

Tarifa e Ndryshimit për Garancionet Ndërkombëtare

10

Nuk aplikohet

Tarifa e Ndryshimit për Garancionet Kombëtare

15

Nuk aplikohet

Tarifa e anulimit për Garancionet Ndërkombëtare

30

Nuk aplikohet

Tarifat e dërgesës

10

Nuk aplikohet

Inkaso Dokumentare

Inkaso Dokumentare

0.3% / 50 Min

Nuk aplikohet

Shpenzimet e Komunikimit

20

Nuk aplikohet

Tarifat e dërgesës

10

Nuk aplikohet

Pagesa për "Promissory note"

30

Nuk aplikohet

Tarifa e miratimit për inkaso dokumentare

20

Nuk aplikohet

Pagesa në datën e caktuar per inkasot me pagesë të shtyrë

25

Nuk aplikohet

Komisioni i Konfirmimit për LG / LK (per TEB, BNP)

1.5% vjetore / 150 Min

Nuk aplikohet

Tarifat e bankave korrespodente

Pagesat

Tarifat shtesë për bankat korrespodente

Validiteti

Pagesat EUR mbrenda Austrisë (tarifë fikse për të gjitha pagesat)

5.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR deri më 12.500€ (përveç Turqisë dhe Gjermanisë)

8.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR nga 12.500,01€ deri më 25.000€ (përveç Turqisë dhe Gjermanisë)

12.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR nga 25.000,01€ deri më 50.000€ (përveç Turqisë)

12.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR prej 50.000,01€ (përveç Turqisë)

20.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR për Turqi

20.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR për TEB Turqi deri në 2,500 €

4.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR për TEB Turqi nga 2,501 € deri në 12,500 €

4.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR për TEB Turqi nga 12,501 € deri në 50,000 €

6.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR për TEB Turqi nga 50,001 €

6.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR në Gjermani 0€ - 2.500€

3.50 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR në Gjermani 2.500,01€ - 10.000€

7.00 EUR

Për transaksion

Pagesat EUR në Gjermani 10.000,01€ - 25.000,01€

10.00 EUR

Për transaksion

Pagesat USD (tarifë fikse për të gjitha pagesat)

22.00 USD

Për transaksion

Pagesat CHF (tarifë fikse për të gjitha pagesat)

18.00 CHF

Për transaksion

Pagesat GBP (tarifë fikse për të gjitha pagesat)

25.00 GBP

Për transaksion

Depozitat dhe kursimet

Llogaritë e Depozitave me Afat EUR

Periudha

Norma e interesit

Norma efektive e interesit

1 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

3 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

6 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

9 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

12 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

13 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

15 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

18 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

24 Muaj

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

36 Muaj

0.25% Vjetore

0.22% Vjetore

48 Muaj

0.50% Vjetore

0.45% Vjetore

60 Muaj

1.00% Vjetore

0.90% Vjetore

Llogaritë e Depozitave me afat në Valuta Tjera

Periudha

Norma e interesit

Norma efektive e interesit

GBP

1 - 12 Mujore

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

USD

1 - 12 Mujore

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

CHF

1 - 12 Mujore

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

* Per mareveshjet e afatizimit mbi 60 muaj, ju lutem vizitoni njërën nga degët e Bankës TEB.

** Normat e interesit janë të përcaktuara në baza vjetore.Llogaritë ekzistuese (marrëveshjet) nuk do të afektohen.

Tarifa për depozita masive

Komisioni

Validiteti

Tarifa për depozita masive në para të gatshme / aplikohet per te gjithë klientët biznesor qe kane mesatare mbi 300 transaksione të deponimit në muaj.

1.5

Për transaksion

*Tarifa hyn në fuqi me datë 14.01.2017

Llogaria e Kursimit

Valuta

Norma e interesit

Norma efektive e interesit

EUR

0.04% Vjetore

0.04% Vjetore

USD

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

CHF

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

GBP

0.00% Vjetore

0.00% Vjetore

*Për çdo ndërprerje të marrëveshjës së llogarive të depozitave para kohe, do të aplikohet tarifa ndëshkuese.
Tatimi në të ardhura prej 10 % zbritet nga interesi i akumuluar bruto
**Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të portfolios për llogaritje të detajuar të çdo lloj kërkese të depozitave. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka Llogaritë normën efektive të interesit në kredi dhe depozita në bazë të Rregullores së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit

Kredi biznesi

Maturiteti deri 36 muaj

Maturiteti 36 - 84muaj

Shuma e kredisë

Norma vjetore

Norma efektive e interesit

Norma vjetore

Norma Efektive e Interesit

Shpenzimet administrative

Tarifa për parapagim te hershëm të kredisë

Deri në 10,000€

14.04%

15.79%

14.40%

15.78%

1.00%

5% të kapitalit të mbetur.

10,001€ - 20,000€

12.96%

14.15%

13.44%

14.49%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

20,001€ - 30,000€

12.36%

13.48%

12.84%

13.81%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

30,001€ - 50,000€

11.04%

12.00%

11.52%

12.33%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

50,001€ - 75,000€

10.44%

11.33%

10.92%

11.66%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

75,001€ - 150,000€

9.96%

10.80%

10.44%

11.13%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

150,001€ - 175,000€

9.72%

10.54%

10.08%

10.74%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

175,001€ - 200,000€

9.36%

10.15%

9.72%

10.34%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

200,001€ - 300,000€

9.00%

9.75%

9.36%

9.95%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

300,001€ - 400,000€

8.76%

9.49%

9.36%

9.95%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

400,001€ - 500,000€

8.64%

9.36%

8.76%

9.29%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

> 500,000€

8.40%

9.10%

8.52%

9.03%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

Kreditë Me Normë Të Ndryshueshme Të Interesit

Maturiteti deri 84 muaj

Maturiteti deri 84 muaj

Maturiteti deri 84 muaj

Maturiteti deri 84 muaj

Shuma e Kredisë

12 Muaj të parë, norma vjetore fikse

Norma efektive e interesit

Maturiteti i mbetur me normë të ndryshueshme (Euribor 6M+Spread) Spread

Norma efektive e interesit

Shpenzimet e Disbursimit

Tarifa për parapagim

Deri në 10,000€

14.16%

15.51%

10.80%

11.71%

1.00%

5% të kapitalit të mbetur.

10,001€ - 20,000€

13.20%

14.22%

9.96%

10.60%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

20,001€ - 30,000€

12.60%

13.54%

9.48%

9.95%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

30,001€ - 50,000€

11.28%

12.06%

9.00%

9.55%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

50,001€ - 75,000€

10.68%

11.40%

8.52%

9.03%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

75,001€ - 100,000€

10.20%

10.87%

8.28%

8.77%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

100,001€ - 125,000€

10.08%

10.74%

7.92%

8.38%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

125,001€ - 150,000€

9.96%

10.60%

7.68%

8.12%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

150,001€ - 175,000€

9.84%

10.47%

7.44%

7.87%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

175,001€ - 200,000€

9.48%

10.08%

7.20%

7.61%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

200,001€ - 250,000€

9.12%

9.68%

6.84%

7.22%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

250,001€ - 300,000€

9.12%

9.68%

6.60%

6.97%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

300,001€ - 400,000€

8.76%

9.29%

6.60%

6.97%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

400,001€ - 500,000€

8.52%

9.16%

6.60%

6.97%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

> 500,000€

8.28%

8.77%

6.12%

6.46%

0.50%

5% të kapitalit të mbetur.

Kredi tjera

Agro kredi 500 - 5,000€

deri 84 muaj

21.60%

1.80%

27.52%

1.50%

5% të kapitalit të mbetur.

Agro kredi 5,001 - 10,000€

deri 84 muaj

18.00%

1.50%

23.06%

1.50%

5% të kapitalit të mbetur.

Agro kredi 10,001 - 30,000€

deri 84 muaj

12.84%

1.07%

16.92%

1.50%

5% të kapitalit të mbetur.

Agro kredi > 30,000€

deri 84 muaj

9.84%

0.82%

12.40%

1.00%

5% të kapitalit të mbetur.

Kredi ndërmarrësie të femrave (fillestare)

deri 84 muaj

9.48%

0.79%

9.90%

0.00%

5% të kapitalit të mbetur.

Kredi ndërmarrësie të femrave

deri 84 muaj

9.48%

0.79%

12.00%

1.00%

5% të kapitalit të mbetur.

Kredi për veturë

deri 84 muaj

9.48%

0.79%

13.08%

1.50%

5% të kapitalit të mbetur.

Mbitërheqje biznesi 0 - 9,999€

max. 24 muaj

16.08%

1.34%

18.60%

1.00%

5% e limitit kreditor.

Spot kredi 0 - 9,999€

max. 12 muaj

16.08%

1.34%

18.60%

1.00%

Nuk aplikohet.

Kredi revolvuese 0 - 9,999€

max. 12 muaj

16.08%

1.34%

18.60%

1.00%

Nuk aplikohet.

Mbitërheqje biznesi 10,000€ - 50,000€

max. 24 muaj

13.56%

1.13%

15.05%

0.50%

5% e limitit kreditor.

Spot kredi 10,000€ - 50,000€

max. 12 muaj

13.56%

1.13%

15.05%

0.50%

Nuk aplikohet.

Kredi revolvuese 10,000€ - 50,000€

max. 12 muaj

13.56%

1.13%

15.05%

0.50%

Nuk aplikohet.

Mbitërheqje biznesi > 50,000€

max. 24 muaj

10.92%

0.91%

12.07%

0.50%

5% e limitit kreditor.

Spot kredi > 50,000€

max. 12 muaj

10.92%

0.91%

12.07%

0.50%

Nuk aplikohet.

Kredi revolvuese > 50,000€

max. 12 muaj

10.92%

0.91%

12.07%

0.50%

Nuk aplikohet.

Kredi e sistemit direkt debitorë deri në 10,000€

max. 12 muaj

16.08%

1.34%

18.38%

1.00%

Nuk aplikohet.

Kredi e sistemit direkt debitorë mbi 10,000€

max. 12 muaj

13.56%

1.13%

14.90%

0.50%

Nuk aplikohet.

Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive llogaritet në bazë të maturitetit më të lartë të secilit lloj të kredisë së shënuar në çmimore.
Norma e ndryshueshme e interesit do të ofrohet për të gjitha kreditë me maturim mbi 36 muaj.
Kur aplikohet norma e ndryshueshme e interesit, 12 muajt e parë janë me norme fikse të interesit.
Çmimi minimal duhet të jetë Spread, por jo nën 5.52%.
Çmimi maksimal duhet të jetë Spread + norma Euribor 6M e kufizuar në 10%.
Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të porfolios për llogaritje të detajizuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi i bankës, me kërkesë të klientit. Banka llogarit normën efektive të interesit në Kredi dhe Depozita në bazë të Regullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit.
Kredimarrësi do të bartë shpenzimet për vlerësimin e hipotekës, përfshirë tarifat e noterizimit të kontratës mbi hipotekën dhe tarifat për regjistrimin e hipotekës në regjistrin kadastral.
Për çdo vonesë në pagesë do të aplikohet kamata vonesë.
***Norma e kamatëvonesës do te llogaritet sipas kerkeses se Rregullores se BQK’se per kamatevonese qe eshte norma vjetore e cila përbëhet nga norma referente e rritur për 8 pikë përqindje normë fikse .Norma referente do te ndryshoje dhe do te publikohet nga BQK çdo gjashtë muaj në faqen e interentit:https://www.bqk-kos.org/. Me datë 1 shkurt publikohet norma që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht; kurse më datë 1 gusht të vitit kalendarik publikohet norma që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt. Në rast se BQK nuk ka publikuar normën e re referente, do të përdoret norma referente e BQK-së e publikuar së fundi.

Publikuar më 25.10.2023