Ëmbëlso Festën e Bajramit!

Embelso Festën e Bajramit! Ofertë speciale për kredi individuale deri në 5,000€

Embelso Festën e Bajramit! Ofertë speciale për kredi individuale deri në 5,000€

Kredi individuale deri në 5,000€ me maturitet deri në 36 muaj me normë efektive të interesit 5.03%.

Kush mund të aplikojë për kredi?

  • Të gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike dhe sektorit privat

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

  • Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

  • Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
  • Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
  • Kontratë e punës valide
  • Gjendja e bankës (6 muajt e fundit) per pagëmarresit ne bankat te tjera

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:

  • Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
  • Bashkëhuamarrës/e: ID / Kontratë pune/Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
  • Garantues/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

SHEMBULLI KALKULIMIT TË KREDISË

Shuma për financimin e kredisë 5,000€
Norma vjetore fikse e interesit: 4.92%
Shpenzimet administrative 0%
Maturiteti i kredisë deri në 36 muaj
*Norma efektiv e einteresit: 5.03%

Oferta valide deri më 21.06.2024.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A).

TEB Bankë për një botë në lëvizje!