Aplikimi per nje rritje te limitit te Starcard për Biznes

  • 1

   Informacionet e Kompanisë

  • 2

   Informacionet e partneritetit

  • 3

   Informacioni Financiar i Kompanisë

  • 4

   Informacioni i Starcard

  1/4

  Informacionet e Kompanisë

  Informacionet e Kompanisë*

  Dokumenti i regjistrimit të biznesit

  Informacion partneriteti*

  VendaseI/e huaj
  Dokumenti indentifikusPasaporta
  MashkullFemër
  Shto ndonjë partneritet

  Informacion partneriteti 2*

  VendaseI/e huaj
  Dokumenti indentifikusPasaporta
  MashkullFemër
  Fshij partneritetin Shto ndonjë partneritet

  Informacion partneriteti 3*

  VendaseI/e huaj
  Dokumenti identifikuesPasaporta
  MashkullFemër
  Fshij partneritetin

  Informacioni i kontaktit të partnerit:

  Informacioni i kontaktit të partnerit 2:

  Informacioni i kontaktit të partnerit 3:

  Informacioni Financiar i Kompanisë.

  Informacioni i Starcard të biznesit

  Ju garantoni që të gjitha informatat që i jepni janë të sakta, të fundit e të plota dhe se keni të drejtë të na i jepni ato, duke përfshirë edhe pëlqimin. Nëpërmjet klikimit/shtypjes së hapësirës (përdorimi i të dhënave personale në regjistër të kredive CRK) ju garantoni se i gjithë informacioni që keni dhënë është i saktë dhe i plotë. Në të njejtën kohë pajtoheni dhe jepni pëlqimin paraprak që të dhënat e grumbulluara nga ana e TEB Sh.A., janë dhënë pa presion dhe me vullnetin e mirë, të procesohen konform qëllimit që janë grumbulluar, duke ju referuar dispozitave ligjore në fuqi (Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale Nr. 06/L-082, rregullatives evropiane GDPR) dhe rregullores së BQK- së për regjistrin e Kredive, nenit 6.2. të kenë qasje në dokumentacionet (raportet) në regjistër të kredive pranë BQK-së. Dhënia e pëlqimit nuk paragjykon përgjigje pozitive dhe nuk nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë. Në bazë të ligjit Nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mund t’i drejtohet kontrolluesit të të dhënave/personit të autorizuar të bankës TEB Sh.A., informatat kontraktuese të të cilit mund të gjenden në web faqen zyrtare të bankës TEB Sh.A. (www.teb-kos.com), lidhur me të drejtën për qasje, revokim të pëlqimit, transkriptim, kopjim, plotësim, korrigjim, bllokim dhe asgjësim të të dhënave personale.