Aplikim për Starcard

  • 1

   Informatat Personale

  • 2

   Informatat kontaktuese

  • 3

   Të dhënat e profesionit

  • 4

   Informacioni i Starcard

  1/4

  Informatat Personale

  Informatat Personale*.

  VendaseI/e huaj
  Dokumenti identifikuesPasaporta
  MashkullFemër

  Informatat kontaktuese*.

  Adresa e shtëpisë:

  Adresa e shtëpisëAdresa e punës

  Adresa e punës:

  Të dhënat e profesionit*.

  Para të gatshmeNë llogarinë time të mbajtur në TEB SHANë bankën tjetër
  Pranoj pagën në Bankën TEBPranoj pagën në bankë tjetër (Paga do të transferohet)Pranoj pagën në bankë tjetër (Paga nuk do të transferohet)

  Informacioni i Starcard*.

  Ju garantoni që të gjitha informatat që i jepni janë të sakta, të fundit e të plota dhe se keni të drejtë të na i jepni ato, duke përfshirë edhe pëlqimin. Nëpërmjet klikimit/shtypjes së hapësirës (përdorimi i të dhënave personale në regjistër të kredive CRK) ju garantoni se i gjithë informacioni që keni dhënë është i saktë dhe i plotë. Në të njejtën kohë pajtoheni dhe jepni pëlqimin paraprak që të dhënat e grumbulluara nga ana e TEB Sh.A., janë dhënë pa presion dhe me vullnetin e mirë, të procesohen konform qëllimit që janë grumbulluar, duke ju referuar dispozitave ligjore në fuqi (Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale Nr. 06/L-082, rregullatives evropiane GDPR) dhe rregullores së BQK- së për regjistrin e Kredive, nenit 6.2. të kenë qasje në dokumentacionet (raportet) në regjistër të kredive pranë BQK-së. Dhënia e pëlqimit nuk paragjykon përgjigje pozitive dhe nuk nënkupton lidhjen e marrëveshjes së kredisë. Në bazë të ligjit Nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mund t’i drejtohet kontrolluesit të të dhënave/personit të autorizuar të bankës TEB Sh.A., informatat kontraktuese të të cilit mund të gjenden në web faqen zyrtare të bankës TEB Sh.A. (www.teb-kos.com), lidhur me të drejtën për qasje, revokim të pëlqimit, transkriptim, kopjim, plotësim, korrigjim, bllokim dhe asgjësim të të dhënave personale.