Aplikim për e-banking për klientë të biznesit

    Me rëndësi: Për shqyrtim të aplikacionit tuaj, të gjitha fushat janë të domosdoshme dhe duhet të plotësohen. Në të kundërt aplikacioni juaj konsiderohet si i pa vlefshëm.

    Ju na garantoni që të gjitha informatat që ju na i jepni janë të sakta, të fundit dhe të plota dhe se ju keni të drejtë të na i jepni ato, duke përfshirë edhe pëlqimin.

    Nëpërmjet nënshkrimit (shtypjes) se butonit: Aplikacioni për Shërbime E-Banking ju na garantoni se i gjithë informacioni që keni dhënë në formular është i saktë dhe i plotë.

    Në të njejtën kohë unë pajtohem dhe jap pelqimin paraprak që të dhënat e mija të grumbulluara nga ana e TEB SHA, janë dhënë pa presion dhe me vullnetin e mirë, të procesohen konform qëllimit që janë grumbulluar, duke ju referuar dispozitave ligjore në fuqi (ligji për mbrojtjën e të dhënave personale Nr. 06/L-082 dhe Regullavitës Evropiane GDPR).

    Unë gjithashtu jam informuar që në bazë të ligjit Nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mund t’i drejtohem kontrolluesit të të dhënave/personit të autorizuar të bankës TEB SHA, informatat kontraktuese të të cilit mund të gjinden në web faqen zyrtare të bankës www.teb-kos.com, lidhur me të drejtën për qasje, revokim te pëlqimit, transkriptim, kopjim, plotësim, korrigjim, bllokim dhe asgjësim të të dhënave personale.