TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


01/03/2022

Fuqi Prodhuesve Vendor!

Ti e fuqizon ekonominë, TEB të fuqizon ty.
Banka TEB synon të mbështesë bizneset për të tejkaluar vështirësitë e hasura dhe për zhvillimin potencial në aktivitetin biznesor me fokus të veçantë tek klientët me aktivitet të prodhimit dhe tregtimit të produkteve vendore.

Kush mund të aplikojë për kredi?

Të gjithë bizneset prodhuese vendore që operojnë në Republikën e Kosovës dhe bizneset që tregtojnë produktet vendore.

- Shuma e kredisë duke filluar nga: 10,000 EUR
- Shpenzimet administrative: 0.50%
- Maturiteti maksimal i kredisë deri në: 84 muaj
- Grejs periudhë: 6 muaj me 0% interes
- Norma vjetore e interesit duke filluar nga 5.64%
- Norma efektive e interesit (pas grejs periudhës) duke filluar nga: 4.43%

Cka ju nevojitet për të aplikuar?

- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Dokumentet e Biznesit tuaj

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:

- Bashkëhuamarrës/e
- Garantues
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Oferta është valide deri më 31.03.2022

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook/Messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A), Web (www.teb-kos.com)

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!

 


© TEB ShA