TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Shërbime unike në treg

Kush përkujdeset që investimi i juaj të jetë i sigurt?
TEB Sh.A e licencuar nga Banka Qëndrore e Kosovës si ndermjetësues në sigurime ofron për klientet e saj, tre (3) lloje të sigurimit në bashkëpunim me kompaninë e sigurimeve SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group:

  • Sigurimi i Pronës/Shtëpisë për Kreditë Hipotekare
  • Sigurimi Kasko i Automjeteve të reja për Kredi të blerjes së automjetit
  • Sigurimi ndaj Aksidenteve Personale për Kredi Konsumuese


Merr nën kontroll sigurinë e botës tuaj tani.

Përgatitu për të ardhmen.

PËRPARËSITË E SIGURIMIT NË TEB SH.A

Produktet e Sigurimit ofrohen krahas kredisë për klientët e TEB Sh.a
Përmes blerjes se produkteve të sigurimit në TEB Sh.a, ju keni mundësi:

  • a) Të përfitoni çmime konkurruese në treg
  • b) Pagesë të primit të sigurimit në baza mujore, pa ngarkuar buxhetin tuaj familjar.
  • c) Sigurim të investimit tuaj në rast të ndodhjes së një apo më shumë ngjarjeve siguruese

KUSH ËSHTË PËRFITUES I POLICËS SË SIGURIMIT? 

Ne rast te ndodhjes se ngjarjes siguruese perfituesit e polices se sigurimit do te renditen sipas prioriteteve ne vijim:

  • Përfitues i Parë (I): TEB Sh.A, deri në shumen e papaguar të detyrimit tuaj të kredisë.
  • Përfitues i Dytë (II): Klienti ne cilesine e të Siguruarit (pervec vdekjes aksidentale)
  • Përfitues te Tretë (III): Familjarët e të siguruarit (ne rast të vdekjes aksidentale)


Për çdo ankesë apo trajtim të dëmeve ju lutem drejtohuni në:
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA
INSURANCE GROUP SH.A - DEGA KOSOVË

Adresa: Qyteza Pejton, rr. Pashko Vasa, pn.Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 246 301 | Fax: +381 (0) 38 246 302
Email: info@sigma-ks.net | http: www.sigma-ks.net

 


© TEB ShA