TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Çmimorja

Tarifat e përgjithshme

Llojet e komisioneve Komisioni
Llogaritë Klientë individual Validiteti
Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse për pagëmarrës EUR* € 1.00 Mujore
Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse jo-pagëmarrës EUR* € 1.50 Mujore
Mirëmbajtja e llogarisë rrjedhëse në valutat e tjera 0.75 Mujore
Mirëmbajtja e llogarisë së kursimit * € 0.75 Mujore
Hapja e llogarisë rrjedhëse Pa pagesë Për llogari rrjedhëse
Mbyllja e llogarisë rrjedhëse (me kërkesë të klientit) € 2.50 Tarifa aplikohet vetëm për llogarinë e fundit që mbyllet
Hapja/mbyllja e llogarisë së kursimit Pa pagesë
Hapja/mbyllja e llogarisë së afatizimit Pa pagesë
Tarifa për tërheqjen nga llogaria flexi € 6.00 Tarifa aplikohet nëse bëhen mbi 5 tërheqje ose transfere gjatë muajit atëherë aplikohet kjo tarifë për çdo tërheqje apo transfer
Hapja e Llogarisë së fëmijëve Pa pagesë
Marrëveshja mbi llogarinë e transaksioneve të kushtëzuara € 30.00 Do të barten në mënyrë të barabartë nga Blerësi dhe Shitësi
Llojet e komisioneve Komisioni
Llogaritë Klientë individual Validiteti
Komisioni për pauzimin e Kredisë € 5.00 Për llogari
Deponimi i parave të gatshme në arkë (në valutën EUR) € 1.00 Valid për shumat >=5 € - <=5,995 €
Deponimi nga palët e treta (në valutën EUR)** € 1.00 Për transaksion
Konfirmimi për mbyllje të produkteve kreditore € 2.50 Tarifa aplikohet për konfirmim të mbylljes ku mund të përfshihen të gjitha produktet kreditore
Autorizimi i personit për llogari Pa pagesë Për autorizim
Transferet e parave
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë € 1.75 Për transaksion
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë me prioritet*** € 5.00 Për transaksion
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë përmes E-banking € 0.75 Për transaksion
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë me prioritet E-banking € 4.00 Për transaksion
Transfere dalëse për bankat tjera në Kosovë përmes TEB Mobile € 0.75 Për transaksion
Transfere kombëtare hyrëse € 0.00 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse EUR***** 0.30 % min. € 15 / max. € 1,000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse USD ***** 0.30 % min. $ 15 / max. $ 1000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse GBP ***** 0.30 % min. £ 15 / max. £ 1000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse CHF ***** 0.30 % min. CHF 15 / max. CHF 1000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking EUR***** 0.15 % min. € 15 / max. € 1000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking USD***** 0.15 % min. $ 15 / max. $ 1000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking GBP***** 0.15 % min. £ 15 / max. £ 1000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare dalëse përmes E-banking CHF***** 0.15 % min. CHF 15 / max. CHF 1000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare hyrëse EUR 0.30 % min. € 15 / max. €1000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare hyrëse USD 0.30 % min. $ 15 / max. $ 1000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare hyrëse CHF 0.30 % min. CHF 15 / max. CHF 1000 Për transaksion
Transferet ndërkombëtare hyrëse GBP 0.30 % min. £ 15 / max. £ 1000 Për transaksion
Njoftimi automatik i SWIFT përmes e-mail € 0.15 Për transaksion
Tarifa për reklamacion të transferit Varet nga banka korespodente Për transaksion
Transferet brenda bankës € 1.00 Për transaksion (çmimi i njejtë në çdo valutë)
Transferet brenda bankës përmes E-banking Pa pagesë Për transaksion
Transferet brenda bankës përmes TEB Mobile Pa pagesë Për transaksion
Transferet brenda bankës ndërmjet llogarive të klientit Pa pagesë Për transaksion
Transferet brenda bankës në llogari të fëmijëve Pa pagesë Për transaksion
Të tjera
Tarifa për mirëmbajtje të E-banking € 0.50 Mujore
Resetimi i PIN-it të E-banking në degë Pa pagesë Për resetim
Resetimi i PIN-it të E-banking përmes Qendrës së thirrjeve Pa pagesë Për resetim
Urdhëresë automatike-lidhja e kontratës në degë Pa pagesë Për definim
Urdhëresë automatike-lidhja e kontratës në E-banking Pa pagesë Për definim
Konvertimi i çeqeve 1.50% min € 30 Për konvertim
Mirëmbajtja vjetore për TEB SMS Mbushje € 1.00 Vjetore
Tarifa për transakcion të TEB SMS Mbushje (e aplikueshme në të gjitha kanalet) € 0.10 Për transaksion
Tarifa për TEB SMS njoftim € 0.20 Për SMS
Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet € 0.50 Për transaksion
Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet përmes E-banking € 0.50 Për transaksion
Tarifa për Ipko Digjital TV & Internet përmes TEB Mobile € 0.50 Për transaksion
Tërheqje e parave të gatshme në arkë******* € 2 deri 2,000 EUR ; € 1 mbi 2,000 deri në 10,000 EUR ; Mbi 10,000 - 0.01% të shumës Për transaksion
Tërheqje e parave të gatshme në arkë nga llogaritë e fëmijëve Pa pagesë Për transaksion
Tarifa për deponim të monedhave 5% Në shumën totale nëse janë më shumë se 50 monedha
Konfirmimi për viza € 2.50
Dërgesa e gjendjes së llogarisë me postë € 2.00
Ndryshimi në regjistrimin e pengut € 30.00 Për produkt kreditor
Kërkesë për kopje të pagesës € 2.50
Mobile banking mirëmbajtja ****** Nuk aplikohet
Resetimi I PIN-it të kartelës në degë € 1.00 Për resetim
Ndërrimi I PIN-it të kartelës në ATM Pa pagesë
Pagesat e faturave të KESCO përmes SMS € 0.50 Për transaksion
Pagesat e faturave të Doganës përmes SMS € 0.20 Për transaksion

* Efektive nga 01.02.2021. Për llogaritë studentore dhe llogaritë pensionale çmimet për mirëmbajtje të llogarisë nuk janë të aplikueshme.
** Deponimi nga palët e treta (në valutën EUR) – nuk do të aplikohet komision vetëm për “Pazar Ditor” për klient të Korporatës
*** Valid vetëm për transferet deri në 10.000 EUR. 
***** Tarifat e aplikuara nga Banka Korrespodente për transferet ndërkombëtare dalëse, nuk janë të përfshira në çmimore.
****** Në qoftë se klienti ka e-banking, pagesa mujore e M-banking është pa pagesë.
******* Tërheqje e parave të gatshme në arkë – komisionet aplikohen për të gjitha valutat ekuivalent me EUR.

Komisionet dhe tarifat për kartela

Llojet e komisioneve Komisioni
Kredit kartelat Klientë privat Validiteti
Kredit kartelat Starkartela
Shpenzimet administrative për limitin e kartelës kryesore Pa pagesë
Mirëmbajtja vjetore e kartelës € 20.00 Vjetore
Mirëmbajtja vjetore e kartelës - kartela shtesë € 10.00 Vjetore
Lëshimi i kartelës Pa pagesë Për kartelë
Ndërrimi i kartelës (kartela shtesë) Rilëshimi i kartelës € 2.50 Për kartelë
Dërgesa e gjendjes së kredit kartelës Pa pagesë Për gjendje
Dërgesa e gjendjes së kredit kartelës me postë € 2.50 Për dërgesë
Tarifa mujore për gjendjen e kartelës Pa pagesë
Tarifa për tejkalim të limitit € 2.00 Për transaksion
Tarifa për vërejtje (SMS/Letërvërejtje) për vonesë në pagesën e produkteve të kredisë € 2.50 Para çdo ndryshimi në kategoritë e RKK-së (Regjistrit të Kredive të Kosovës
Norma vjetore e interesit për pagesë maksimale 0% Vjetore
Norma vjetore e interesit për pagesë minimale 24% Vjetore
Norma vjetore e kamatës vonesë *** Norma e kamatëvonesës do të llogaritet sipas kërkesës së Rregullores së BQK’së
Shpenzimet e kthimit të parave prapa (vetëm për ankesat e pa arsyetuara) € 25.00 Për ankesë/Per complaint
Norma e interesit për tërheqje të keshit 24% Vjetore
Ngritja e limitit të kredit kartelës € 3.00 Për ngritje të limitit
Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve në arkë me kartelë pa këste* Pa pagesë Për transaksion
Pagesat KOS Gyro dhe Kolektorëve me kartelë deri në 3 këste (E aplikueshme në të gjitha kanalet e pagesave)** 2% - min. € 2 Për transaksion
Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jashtë Kosovës me 2 këste Për blerjet 50 EUR - 299.99 EUR aplikohet komisioni 2.5%, min. € 3 Për transaksion
Pagesat online dhe pagesat në POS terminalet jasht Kosovës me 3 këste Për blerjet mbi 300 EUR aplikohet komisioni 3% Për transaksion
Tërheqjet e parave të gatshme me Kredit Kartelë
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës dhe jashtë bankës 2.5% - min. € 3 Për transaksion
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës 2.5% - min. € 3 Për transaksion
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jashtë Kosovës 2.5% - min. € 3 Për transaksion
STARCASH (tërheqja e parave të gatshme me këste)
Tarifa për tërheqje të parave me këste 2.5% - min. € 3 Për transaksion
Norma e interesit së tërheqjes së parave me këste 24% Vjetore
Tarifa për tërheqje për mbajtësit e kartelave nga vendet tjera
Tarifa për tërheqje për mbajtësit e kartelave nga vendet tjera € 5 Për tërheqje
Konvertimi Dinamik i Valutës 6% Për tërheqje
Transakcionet përmes ATM-it
Debit Kartelat
Transfere të brendshme bankare Pa pagesë Për transaksion
Transfere në banka tjera vendore € 1.50 Për transaksion
Kredit kartelat
Pagesa e borxhit të kartelës me para të gatshme në arkë € 1.00 E aplikueshme për të gjitha shumat, duke përfshirë edhe pagesën e kredit kartelës së personave të tjerë
Pagesa e borxhit të kartelës nga llogaria në ATM Pa pagesë Për transaksion
Pagesa e borxhit të kartelës me deponimin e parave të gatshme në ATM Pa pagesë Për transaksion
Pagesa e borxhit të kartelës së personave të tjerë në ATM Pa pagesë Për transaksion
Pagesa e borxhit të kartelës përmes E-banking Pa pagesë Për transaksion
Pagesa e borxhit të kartelës përmes TEB Mobile Pa pagesë Për transaksion
Programimi i borxhit i kredit kartelës me këste Komisioni
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 2 këste 3.38% Për transaksion
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 3 këste 3.92% Për transaksion
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 4 këste 4.45% Për transaksion
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 5 këste 4.98% Për transaksion
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 6 këste 5.52% Për transaksion
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 7 këste 6.05% Për transaksion
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 8 këste 6.59% Për transaksion
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 9 këste 7.12% Për transaksion
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 10 këste 7.65% Për transaksion
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 11 këste 8.19% Për transaksion
Programimi i borxhit i kredit kartelës me 12 këste 8.72% Për transaksion
Pagesat në POS terminale
Pagesat në POS terminale të bankës tonë Pa pagesë
Pagesat në POS terminale të bankave të tjera brenda Kosovës Pa pagesë
Pagesat në POS terminale të bankave të tjera jasht Kosovës Pa pagesë
Tarifa për konvertim valutash për transakcione që nuk bëhen në EUR (ATM/POS/Online) me Debit dhe Star Card 1 % Për transaksion
Pagesat përmes internetit
Blerjet online me Starcard Pa pagesë
Blerjet online me Debit Card* Pa pagesë Për transaksion
Limitet e lejuara
Limiti max. ditor për tërheqje të parave të gatshme në ATM me Debit Kartelë € 2,000 Ditore
Limiti max. ditor për deponimi të parave të gatshme në ATM me Debit Kartelë € 5,995 Limiti ditor i akumuluar
Limiti max. ditor për tërheqje të parave të gatshme në ATM me Kredit Kartelë € 500 Limiti ditor i akumuluar
Limiti max. ditor për pagesën e Kredit Kartelës me para të gatshme në ATM € 5,000 Limiti ditor i akumuluar
Limiti i lejuar për tërheqje të parave të gatshme me kredit kartelë 50 % E limitit
Limiti i lejuar për tërheqje të parave të gatshme ne ATM (kartela nacionale dhe internacionale) € 500 Limiti Ditor
Debit kartelat
Lëshimi € 2.50 Për kartelë
Tërheqjet e parave të gatshme në bankomatët në ndërtesat e bankës dhe jashtë bankës Pa pagesë Për transaksion
Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera brenda Kosovës 2.0% - min. € 2 Për transaksion
Tërheqja e parave të gatshme në bankomatët e bankave të tjera jashtë Kosovës 2.0% - min. € 2 Për transaksion
Deponimi I parave ne ATM Pa pagesë Për transaksion
Pagesat në POS terminale të bankës tonë Pa pagesë
Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera brenda Kosovës Pa pagesë
Pagesat në POS ternimale të bankave të tjera jashtë Kosovës Pa pagesë Për transaksion
* Për pagesat institucionale dhe komunale me Starcard me një transakcion të vetëm aplikohen vetëm tarifat e cekura tek tarifat për pagesa KOS GYRO dhe Kolektorë.
** Për pagesat institucionale dhe komunale me Starcard me dy dhe tre këste aplikohen tarifat e cekura tek Komisionet dhe Tarifat për Kartela.
Llojet e komisionit Komisioni
Pagesat përmes internetit tek tregtarët e çertifikuar me 3D Secure Klientët Privat Validiteti
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online deri në 4.99€ me kredit kartelë Pa pagesë
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online prej 5.00€ e me shumë me kredit kartelë € 0.10 Për autorizim të transaksionit
3D Secure kodi një-përdorimësh për Blerjet online me Debit Kartelë € 0.10 Për autorizim të transaksionit
 • Normat e Efektive e Interesit (NEI): NEI llogaritet sipas dispozitave nga Rregulloret e BQK-së mbi Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat për Shpalosje dhe nën supozimet që i parasheh rregullorja:

a) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë për pagesë me 12 këste dhe paguan në tërësi borxhin sipas gjendjes së fundit të secilit muaj, dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës,atëherë NEI është 3.65%.

b) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë për pagesë me 12 këste dhe paguan minimumin sipas gjendjes së fundit të secilit muaj, dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës,atëherë NEI është 10.21%.

c) Nëse klienti shfrytëzon tërë shumën e limitit prej 1,000 euro menjëherë dhe plotësisht vetëm për blerje e pagesa(pa këste), limiti ofrohet për një vit, shuma për secilin kthim është 15% (pagesa minimale), dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës, atëherë NEI është 25.64%.

d) Nëse klienti shfrytëzon menjëherë tërë shumën e limitit prej 1,000 Euro për tërheqje të parasë në formë avansi,limiti ofrohet për një vit, shuma për secilin kthim është 15% (pagesa minimale), dhe kur banka aplikon tarifë për mirëmbajtjen e kartelës dhe tarifë e bazuar në vlerë të llogaritura mbi shumën e tërhequr në përputhje me çmimoren e bankës, atëherë NEI është 35.12%.

*) Limiti ditor maksimal për blerje online me Debit Kartelë është 500 EUR.

Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe Kolektorë përmes E-Banking

Komisioni
Llojet e komisioneve Klientë individualë Validiteti
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë
Pagesat KOS Gyro të kompanisë së sigurimit përmes E-banking € 0.50 Për transaksion
Pagesat e KESCO përmes E-banking Pa pagesë
Pagesat KOS Gyro të TELEKOMIT përmes E-banking Pa pagesë
Pagesat KOS Gyro të Ujësjellësit Prishtina përmes E-banking Pa pagesë
Pagesat KOS Gyro të Doganave përmes E-banking € 0.50 Për transaksion
Pagesat e tjera KOS Gyro € 0.50 Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Shpk Terminali Nuk aplikohet
Pagesat e Kolektorëve - Deklarimi I Tatimit (Bilanci 0€) Nuk aplikohet
PTK në TEB Pa pagesë
Pagesat e tatimit përmes E-banking € 0.50 Për transaksion
Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe Kolektorë përmes TEB Mobile
Llojet e komisioneve Klientë individualë Validiteti
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë
Pagesat KOS Gyro të kompanisë së sigurimit përmes TEB Mobile € 0.50 Për transaksion
Pagesat e KESCO përmes TEB Mobile Pa pagesë
Pagesat KOS Gyro të TELEKOMIT përmes TEB Mobile Pa pagesë
Pagesat KOS Gyro të Doganave përmes TEB Mobile € 0.50 Për transaksion
Pagesat e tatimit përmes TEB Mobile € 0.50 Për transaksion
Pagesat e tjera KOS Gyro € 0.50 Për transaksion

Tarifat për pagesa KOS Gyro dhe kolektorë në Degë

KOMISIONI
LLOJET E KOMISIONEVE Klientë Privat Validiteti
Tarifat për pagesa Kos Gyro dhe Kolektorë
Pagesat e KESCO (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e KESCO (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat e KESCO (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e ujit Kos Gyro (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e ujit Kos Gyro (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat e ujit Kos Gyro (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit (me para të gatshme) 3.00 € Për transaksion
Pagesat e Kolektorëve - Tarifa e Universitetit, (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (përmes llogarisë) 1.50 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (me para të gatshme) 5.00 € Për transaksion
Pagesat Kos Gyro të Kompanive të Sigurimeve (me Kreditë Kartelë) 1.50 € Për transaksion

Depozitat dhe kursimet

Llogaritë e Depozitave me Afat EUR
Periudha Norma e interesit Norma efektive e interesit
1 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
3 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
6 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
9 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
12 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
13 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
15 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
18 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
24 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
36 Muaj 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
48 Muaj 0.20% Vjetore 0.18% Vjetore
60 Muaj 0.30% Vjetore 0.27% Vjetore
Llogaritë e Depozitave me afat në Valuta Tjera Periudha Norma e interesit Norma efektive e interesit
GBP 1 - 12 Mujore 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
USD 1 - 12 Mujore 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
CHF 1 - 12 Mujore 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
 • Për marrëveshjet e afatizimit mbi 60 muaj, ju lutem vizitoni njërën nga degët e Bankës TEB.
 • Normat e interesit janë të përcaktuara në baza vjetore. Llogaritë ekzistuese (marrëveshjet) nuk do të afektohen.
 • Llogaria e Kursimit
  Valuta Norma e interesit Norma efektive e interesit
  EUR 0.04% Vjetore 0.04% Vjetore
  USD 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
  CHF 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
  GBP 0.00% Vjetore 0.00% Vjetore
  • Për çdo ndërprerje të marrëveshjës së llogarive të depozitave para kohe, do të aplikohet tarifa ndëshkuese.
  • Tatimi në të ardhura prej 10 % zbritet nga interesi i akumuluar bruto.
  • Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të portfolios për llogaritje të detajuar të çdo lloj kërkese të depozitave. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka Llogaritë normën efektive të interesit në kredi dhe depozita në bazë të Rregullores së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit.

  Tarifat e bankave korrespodente

  Pagesat TARIFAT SHTESË PËR BANKAT KORRESPODENTE VALIDITETI
  Pagesat EUR mbrenda Austrisë (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 5.00 EUR Për transaksion
  Pagesat EUR deri më 12.500€ (përveç Turqisë dhe Gjermanisë) 8.00 EUR Për transaksion
  Pagesat EUR nga 12.500,01€ deri më 25.000€ (përveç Turqisë dhe Gjermanisë) 12.00 EUR Për transaksion
  Pagesat EUR nga 25.000,01€ deri më 50.000€ (përveç Turqisë) 12.00 EUR Për transaksion
  Pagesat EUR prej 50.000,01€ (përveç Turqisë) 20.00 EUR Për transaksion
  Pagesat EUR për Turqi (përveç TEB Turqisë - tarifë fikse për të gjitha pagesat) 20.00 EUR Për transaksion
  Pagesat EUR në TEB Turqi (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 2.00 EUR Për transaksion
  Pagesat EUR në Gjermani 0€ - 2,500€ 3.50 EUR Për transaksion
  Pagesat EUR në Gjermani 2,500,01€ - 10,000€ 7.00 EUR Për transaksion
  Pagesat EUR në Gjermani 10,000,01€ - 25,000€ 10.00 EUR Për transaksion
  Pagesat USD (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 22.00 USD Për transaksion
  Pagesat CHF (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 18.00 CHF Për transaksion
  Pagesat GBP (tarifë fikse për të gjitha pagesat) 25.00 GBP Për transaksion

  Kredi individuale

  LLOJI I KREDISË Shuma e Kredisë për llojet e kredive të lartëcekura Afati Norma Vjetore Norma mujore Norma Efektive e Interesit Shpenzimet e disbursimit Tarifa për parapagim te hershëm të kredisë
  Kredi konsumuese ≥250 0 - 36 muaj 10.80% 0.90% 12.51% 1.50% *Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1% e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë
  ≥250 37 - 84 muaj 11.90% 0.99% 13.11% 1.50% *Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1% e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë
  Kredi për blerje të shtëpisë/banesës - për pagëmarrësit e buxhetit dhe klientët e bankingut privat ≥250 0 - 180 muaj 5.88% 0.49% 6.21% 1.00% ** Nëse kredia mbyllet në vitin e parë, pesë përqind (5%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e dytë, katër përqind (4%) të shumës së të kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e tretë, tre përqind (3%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e katërt, dy përqind (2%) të shumës së kryegjësë.** Nëse kredia mbyllet në vitin e pestë, një përqind (1%) të shumës së kryegjësë. ** Nuk duhet të ngarkohet tarifë ndëshkimi pas vitit të pestë."
  Kredi për blerje të shtëpisë/banesës - për pagëmarrësit tjerë ≥250 0 - 180 muaj 6.60% 0.55% 6.97% 1.00% ** Nëse kredia mbyllet në vitin e parë, pesë përqind (5%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e dytë, katër përqind (4%) të shumës së të kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e tretë, tre përqind (3%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e katërt, dy përqind (2%) të shumës së kryegjësë.** Nëse kredia mbyllet në vitin e pestë, një përqind (1%) të shumës së kryegjësë. ** Nuk duhet të ngarkohet tarifë ndëshkimi pas vitit të pestë."
  Kredi për ndërtim të shtëpisë ≥250 0 - 120 muaj 6.60% 0.55% 7.04% 1.00% ** Nëse kredia mbyllet në vitin e parë, pesë përqind (5%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e dytë, katër përqind (4%) të shumës së të kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e tretë, tre përqind (3%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e katërt, dy përqind (2%) të shumës së kryegjësë.** Nëse kredia mbyllet në vitin e pestë, një përqind (1%) të shumës së kryegjësë. ** Nuk duhet të ngarkohet tarifë ndëshkimi pas vitit të pestë."
  Kredi për renovim të shtëpisë ≥250 0 - 120 muaj 6.60% 0.55% 7.04% 1.00% ** Nëse kredia mbyllet në vitin e parë, pesë përqind (5%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e dytë, katër përqind (4%) të shumës së të kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e tretë, tre përqind (3%) të shumës së kryegjësë. ** Nëse kredia mbyllet në vitin e katërt, dy përqind (2%) të shumës së kryegjësë.** Nëse kredia mbyllet në vitin e pestë, një përqind (1%) të shumës së kryegjësë. ** Nuk duhet të ngarkohet tarifë ndëshkimi pas vitit të pestë."
  Kredi për veturë të re ≥250 0 - 36 muaj 9.96% 0.83% 11.57% 1.50% *Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1 % e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë.
  ≥250 37 - 84 muaj 10.80% 0.90% 11.9% 1.50% *Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1 % e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë.
  Kredi për veturë të përdorur ≥250 0 - 36 muaj 9.96% 0.83% 11.57% 1.50% *Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1 % e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë.
  ≥250 37 - 84 muaj 10.90% 0.91% 12.03% 1.50% *Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1 % e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë.
  Kredi për studentë ≥250 0 - 60 muaj 7.90% 0.66% 8.91% 1.50% *Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1 % e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë.
  Kredi për klientë që nuk marrin pagë apo qera përmes bankës ≥250 0 - 36 muaj 14.88% 1.24% 17.59% 2.00% *Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1 % e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë.
  Kredi për pagëmarrësit që nuk mund të transferojnë pagën në TEB ≥250 0 - 84 muaj 9.48% 0.79% 10.61% 2.00% *Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1 % e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë.
  Kredi e mbuluar me mjete të gatshme ≥250 0 - 84 muaj 3.00% 0.25% 3.19% 0.50% *Për maturitetin e mbetur >12 muaj 1 % e kryegjes se mbetur te kredisë; * Për maturitetin e mbetur <12 muaj 0.5 % e kryegjes se mbetur te kredisë.
  Mbitërheqje ≥170 0 - 120 muaj 18.00% 1.50% 19.69% 0.50% Nuk aplikohet
  Mbitërrheqje të mbuluar me mjete të gatshme ≥170 0 - 120 muaj 10.80% 0.90% 11.43% 0.50% Nuk aplikohet
  Çmimi i Sigurimit të Kredisë individuale
  Shuma e kredisë konsumuese / Shuma e Siguruar (nga aksidentet personale) Profesion me Risk të vogël Profesion me Risk të mesëm Profesion me Risk të lartë
  Primi Primi Primi
  Deri në 5,000 € € 26.00 € 28.60 € 33.00
  5,001 - 9,999 € Primi minimal prej € 26.00, përndryshe norma e aplikueshme do të ishte 0.29%. Primi minimal prej € 28.60, përndryshe norma e aplikueshme do të ishte 0.33%. Për vlerat >5,001 deri në 20,000 euro primi do të kalkulohet me 0.66%. Për vlerat mbi 20,000 euro do të kërkohet aprovim paraprak me shkrim nga Siguruesi
  >=10,000 € 0.29 % 0.33 % 0.66%
  Kredi hipotekare Shuma e siguruar Rreziku i mbuluar Norma e Primit (%)
  Apartmente dhe shtëpi Vlera reale e pronës Zjarri/Rrufe/Eksplosion/Renia e Avioneve dhe pjesëve të tij, Tërmeti, Vjedhja, Përmbytja 0.13% (TVSH 18 % është e përfshirë)
  • Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive llogaritet në bazë të maturitetit më të lartë të secilit lloj të kredisë së shënuar në çmimore.
  • Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të porfolios për llogaritje të detajizuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka llogarit normën efektive të interesit në Kredi dhe Depozita në bazë të Regullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit.
  • Kredimarrësi do të bartë shpenzimet për vlerësimin e hipotekës, përfshirë tarifat e noterizimit të kontratës mbi hipotekën dhe tarifat për regjistrimin e hipotekës në regjistrin kadastral.
  • Për çdo vonesë në pagesë do të aplikohet kamata vonesë.
  • * Me hyrjen në fuqi të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit Nr.06/L-034, nga data 29.06.2018 aplikohet kompensimi për parapagimin e kredisë prej 1% >12 muaj dhe 0.5% <12 muaj.
  • ** Ne pajtim me Rregulloren per Kreditë Hipotekare Rezidenciale të dt.01.04.2016, aplikohet kompensimi i parapagimit i përshkruar më lartë vetëm për kontratat e kredisë të nënshkruara nga data 01.04.2016, ndërsa për kontratat e nënshkruara para kësaj date, aplikohet kompensimi i parapagimit prej 50% e interesit te mbetur.
  • *** Norma e kamatëvonesës do të llogaritet sipas kërkesës së Rregullores se BQK’së për kamatëvonesë që është norma vjetore e cila përbëhet nga norma referente e rritur për 8 pikë përqindje normë fikse .Norma referente do të ndryshojë dhe do të publikohet nga BQK çdo gjashtë muaj në faqen e interentit: https://www.bqk-kos.org/. Me datë 1 shkurt publikohet norma që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht; kurse më datë 1 gusht të vitit kalendarik publikohet norma që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt. Në rast se BQK nuk ka publikuar normën e re referente, do të përdoret norma referente e BQK-së e publikuar së fundi.

   

  Publikuar më 06.05.2022

  Arkiva

  © TEB ShA