TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


04/03/2021

Urime 8 Marsi: Ju që meritoni gjithçka!

Kredi individuale deri në 35,000 Euro, me normë të interesit 5.4 %, shpenzime administrative 0%, pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 Muaj.
Kush mund të aplikojë për kredi?
Të gjitha gratë pagëmarrëse të sektorit publik dhe privat.
- Për punonjëset e sektorit publik, maturiteti maksimal deri në 120 muaj.
- Për punonjëset e sektorit privat, maturiteti maksimal deri në 84 muaj.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
- Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të trasnferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (energjisë elektrike, ujiësjellësit, mbeturinave apo telefonit)  që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës se kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e: ID/Kontratë pune/Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues/e: ID/Kontratë pune/Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembull:Financimi nga banka : 35,000 Euro , Norma vjetore e interesit : 5.40 % ,Shpenzimet administrative 0.50 %,Maturiteti maksimal deri në 120 muaj. Shuma total që klienti duhet të shlyejë deri në fund të afatit të kontraktuar është 45,368.83 Euro.

Oferta valide deri 17.03.2021

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)


© TEB ShA