TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


03/03/2021

Kredi Hipotekare: Aprovuar nga TEB!

Banka TEB Sh.A. ju sjell kredinë më të re hipotekare për financim të blerjes së shtëpisë dhe banesës.
Kërkesa për financim?
- Blerje e shtëpisë
- Blerje e banesës
- Blerje e objektit

Kush mund të aplikojë për kredi?
Te gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.

Kushtet e kredisë:
Afati maksimal i pagesës së kredisë eshtë deri 180 muaj.
Financimi nga banka 80 % për blerjen e shtëpisë/banesës.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
- Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.


Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit)  që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontrata e shitblerjes dhe dokumentet tjera mbi pronën

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e - Garantues
- ID
- Kontratë pune
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Oferta valide deri 31.08.2021

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), web (www.teb-kos.com)


© TEB ShA