TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

Kredi deri 35,000 EUR: Aprovuar nga TEB!

Kredi deri 35,000 EUR: Aprovuar nga TEB!

Kredi individuale deri në 35,000 Euro pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 Muaj.

Kush mund të aplikojë për kredi?
Te gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.
- Për pagëmarresit e institucioneve shtetërore dhe kompanive publike, maturiteti maksimal deri në 120 muaj.
- Për pagëmarrësit e sektorit privat, maturiteti maksimal deri në 84 muaj.
- Për pagëmarrsit e institucioneve shtetërore,kompanive publike kredi individuale deri në 20,000 Euro veç vet pa bashkëhuamarrës,garantus dhe pa peng.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
- Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit)  që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)


Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e: ID/Kontratë pune/Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues/e: ID /Kontratë pune /Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Oferta valide deri 31.07.2021

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.A.), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)


© TEB ShA