TEB Stars

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis

e-Banking Login

Fizicka lica Biznis


Individualni Kredit

*Važno: Za vaša aplikacija da bude prihvaćena, sva polja su obavezna i moraju biti završeni.
Përdorimi i të dhënave persoanle në regjistër të kredive (CRK) *


Unesete reč koju vidite na slici iznad:*


LIČNI KREDITI

  • Efektivna kamatna stopa za sve vrste kredita obračunava se na osnovu najdužeg dospeća za svaku vrstu kredita navedenu u Cenovniku.
  • Obratite se našim službenicima za portfolio radi detaljnog obračuna za svaku vrstu zahteva za dobijanje kredita. Način obračuna može da se dobije od osoblja banke, na zahtev klijenta. Banka obračunava efektivnu kamatnu stopu na kredite i depozite na osnovu Pravilnika CBK o “efektivnoj kamatnoj stopi i zahtevima za saopštavanje podataka” što je navedeno u ugovoru zaključenom između Banke i klijenta.
  • Zajmoprimac će snositi troškove za procenu hipoteke, uključujući naknadu notarizacije ugovora o hipoteki i naknadu za registraciju hipoteke u katastarskom registru.
  • Za svako kašnjenje u plaćanju primeniće se kamata kašnjenja.
  • *Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti potrošača br.06/L-034, od dana 29.06.2018. godine, primenjuje se naknada za pretplatu kredita od 1% >12 mesečno i 0.5% <12 mesečno.
  • ** U skladu sa Pravilnikom o stambenim hipotekarnim kreditima od dana 01.04.2016, primenjuje se gore navedena naknada za pretplatu, samo za ugovore o kreditima koji su potpisani do dana 01.04.2016, dok za ugovore potpisane pre ovog datuma, primenjuje se naknada za pretplatu od 50% preostalog kredita.
  • ***Stopa zatezne kamate obračunavaće se na osnovu uslova iz pravilnika CBK o zateznoj kamati, što   je godišnja stopa koju čini referentna stopa uvećana za 8 procenata fiksne stope. Referentna stopa će se menajti i CBK će je objavljivati svakih šest meseci na internet stranici: https://www.bqk-kos.org/.  1 Februara objavljuje se stopa koja za osnovu uzima prosek za period Jul-Decembar i važi za naredni period od 10 Februara do 9 Avgusta; dok se 1 Avgusta kalendarske godine, objavljuje stopa koja za osnovu uzima prosek za period Januar-Jun i važi za naredni period od 10 Avgusta do 9 Februara.  U slučaju da CBK ne objavi novu referentnu stopu, koristiće se referentna stopa koju je CBK poslednju objavila.
Objavljeno: 30.11.2021


© TEB ShA