TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Struktura e aksionarëve

Struktura e aksionarëve

Kapitali aksionar i bankës është 24,000,000 €, aksione të cilat janë emetuar me një vlerë nominale prej 10 € për njësi.

Numri i aksioneve iu referohet aksioneve të zakonshme pa të drejta, preferenca apo kufizime të lidhura me to.

Struktura e pronësisë që nga data 24 Qershor 2013 (*50%-50% BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. dhe Çolakoğlu Group Joint Venture)

Aksionarët me 24 Qershor 2013 Kapitali i paguar për aksionet në pronësi (€) Aksionet
TEB Holding A.Ş.* 24,000,000 100%

© TEB ShA