TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Mbitërheqje

Rrugë me shumë mundësi!

Ne të gjithë e dimë se shpenzimet e paparashikuara gjithmonë vijnë në kohë të gabuar.

Në TEB, ju ofrojmë konsumatorëve shërbim të mbitërheqjes në llogarinë e tyre rrjedhëse për t’i përmbushur kërkesat financiare.

Si funksionon kjo: Mbitërheqje me maturitet deri në 120 Muaj. Interesi aplikohet vetem për shumën e shfrytëzuar. Shuma e interesit te limitit te shfrytezuar tërhiqet.

Ju mund ta shfrytëzoni këtë për tërheqje në para të gatshme, pagesa, urdhërpagesa të përhershme dhe transfere bankare. Paratë mund po ashtu të tërhiqen duke e përdorur Debit kartelën tuaj në TEB nga ATM-ët në Kosovë dhe jashtë vendit.

Monitorimi i mbitërheqjes suaj është shumë i lehtë. Ju mund ta kontrolloni gjendjen tuaj duke e përdorur TebMobile 24/7 në telefonin tuaj.

Kush mund të aplikojë për mbiterheqje?

Te gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

• Të jeni banorë të Republikës së Kosovës
• Të merrni pagën përmes Bankës TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

• Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
• Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit)  që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
• Kontratë e punës valide

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB.sha), Web (www.teb-kos.com)

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA