TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Kredia e gjelbër

Ndërroni dritaret, fasadën, kulmin apo realizoni projekt tjetër për rritjen e efikasitetit dhe kursimin e energjisë dhe përfitoni grant deri në 20 % të shumës së kredisë.

Përgjegjësi sociale dhe shoqërore është të ruajmë ambientin ku jetojmë duke bërë investime në shtëpitë/banesat tona që rezultojnë në zvogëlimin e emitimeve në natyrë, kursimin e energjisë dhe zvogëlimin e kostos mujore të energjisë për familjet.
Në kuadër të këtij qëllimi është krijuar programi kreditor për financimin e ekonomisë së gjelbër (GEFF) i Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në Kosove ku në bashkepunim me Bankën TEB mundëson financimin e klientëve individual me kredi individuale për të kryer investime/renovime në banesa/shtëpi të tyre duke zbatuar kriteret e përcaktuara nga BERZH, të cilat përkrahen me grant nga Komisioni Evropian nga 15% deri 20% të vlerës së kredisë për cdo klient.

Çka është kredia e gjelbër dhe rëndësia e saj?

Kredia e gjelbër është një produkt unik në treg që ofrohet vetëm nga banka TEB për klientët individual. Aplikuesit kanë mundësi që me kredinë e gjelbër të bëjnë investime/renovime në kuadër të projekteve të përcaktuara nga BERZH që kanë për qëllim rritjen e efikasitetit dhe kursimin e energjisë:


Cilat investime përkrahen nga kredia e gjelbër?

• Izolim i mureve, kulmit dhe dyshemesë,
• Dritare dhe dyer,
• Kaldajë me biomasë (pelet),
• Kaldajë me gaz,
• Pompa nxehëse (termike),
• Ndriçim,
• Kolektorë diellorë për ujë të nxehtë,
• Sistemet fotovoltaike diellore,
• Ventilim mekanik i balancuar,
• Kaldajë/Bojlerë akumulues për ujë të ngrohtë

Përfitimet nga investimi:

Investimet në shtepi/banesë që rezultojnë në kursim të energjisë, sipas kritereve të BERZH, ju mundësojnë të:
       
• Përfitoni grant nga 15% deri 20% të vlerës së kredisë,
• Reduktim të konsumit të energjisë përmes instalimit të teknologjive me performancë të lartë dhe teknologjive efiçente,
• Rritje e buxhetit të familjes përmes shpenzimeve më të ulta,
• Performancë më e mirë e pajisjeve,
• Shtëpi më të rehatshme,
• Rritje e vlerës së pasurisë së patundshme
Për mjedisin:
• Ruajtja e burimeve të çmuara natyrore,
• Zvogëlim i emitimit te ndotesve ne mjedise,
• Mjedis më të shëndetshëm

Si mund të aplikoni për Kredinë e Gjelbër?

Pasi të keni bërë planifikimin e investimit në shtëpine tuaj, atëherë sigurohuni se materialet dhe produktet që do i përdorni të jenë efiqent e këtë e verifikoni duke hyrë në selektorin e teknologjisë në linkun më poshtë, https://ebrdgeff.com/kosovo/al/ dhe aty janë të gjitha informatat e nevojshme për hapat që duhet të ndërmerren ose duke kërkuar çertifikatë të cilësisë nga tregtari.
Në momentin që nuk jeni të sigurtë merrni ofertën nga tregtari dhe vizitoni degën më të afërt të TEB-it ku mund të informoheni edhe për procedurat e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Si mund të aplikoni për Grant?

Pasi të bëni investimin në shtëpinë tuaj përmës Kredisë së Gjelbër, ju duhet të bëni kërkesën për GRANT në degën që ka aplikuar për kredi duke:
- Nënshkruar kërkesën për GRANT (forma e GEFF),
- Sjellur faturen e rregullt të produktit që ka instaluar në shtëpinë/banesën e tij dhe kuponin fiskal apo dëshminë e pagesës përmes transferit.

Kush mund të aplikoj?

• Të gjithë klientët individual që janë pagëmarrës në njërën nga bankat komerciale në Kosovë,
• Shoqatat e pronarëve të banesave të regjistruar sipas ligjeve në Kosovë,
• Shuma minimale e kredisë: 500 €,
• Shuma maximale e kredisë për klient individual: 50,000 €,
• Shuma maximale e kredisë për shoqatat e banesave të klientëve individual: 300,000 €,

Projektet/investimet e implementuara dhe të verifikuara me sukses mund të jenë të përshtatshme për marrjen e grantit:

• 15% e kostove të pranueshme për një projekt brenda një banese individuale ose shtëpie që përfshin një kategori të vetme të teknologjisë së zgjedhur nga Selektori i Teknologjisë
Shembull:
Blini i ka ndërruar veq dritaret e shtëpisë, ka fituar 15% grant, 162 euro në vit në fatura të shpenzimeve është duke I kursyer.

• 20% e kostove të pranueshme për një projekt brenda një banese individuale ose shtëpie ku përfshihen paketa me më shumë se një kategori të teknologjive të zgjedhura nga Selektori i Teknologjisë
Shembull:
Besa ka izoluar shtëpinë, ka vendosur sistem të ngohjes e edhe e ka ndriqu shtëpinë.As punën e dorës nuk e ka paguar, 24% të energjisë në vit nuk I ka hargjuar,po 20% të shumës grant I ka fituar, e tani nga 120 euro per muaj është duke kursyer.

• Pajisjet elektroshtëpiake (p.sh. frigoriferë, ngrirës dhe kondicionerë) nuk janë të mbështetura me grante financiare.

Klient i nderuar për më shumë informata ju sugjerojmë të vizitoni degën tone më të afërt ku jetoni.

Investoni në teknologjinë e kursimit të energjisë, ulni faturat mujore tuaja të shpenzimeve dhe kontriboni për një ambient sa më të mirë, pasi që banka TEB për cdo kredi të gjelbër mbjell një fidan në qytetin tuaj!

TEB Bank për një botë në lëvizje.

 

Kredia e gjelber

Kredia e Gjelbër

Kthehet “Kredia e gjelbër” për klientët individual në Bankën TEB

Ndërroni dritaret, fasadën termike, kulmin apo realizoni projekt tjetër për rritjen e efikasitetit dhe kursimin e energjisë në amvisëri dhe përfitoni grant deri në 20 % të shumës së kredisë.

Kredia e Gjelbër është një produkt unik në treg që ju ofrohet klientëve individual në bashkëpunim me BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim).


Aplikuesit e kësaj kredie kanë mundësi që pas plotësimit të kushteve të caktuara me rastin e ndërtimit dhe renovimit në kuadër të rritjes së efikasitit të energjisë, të vendosura nga BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim), të përfitojnë grant deri 20 % të shumës së kredisë.
Nëse kredia është e destinuar vetëm për një produkt, atëherë klienti përfiton grant 15 % të vlerës së kredisë, ndërsa në rast të destinimit për dy apo më shumë produkte që kontribuojnë në rritjen e efikasitit të energjisë atëherë granti do të jetë në vlerën e 20 % të kredisë. Pasi që klienti ka kryer invesimin dhe ka dëshmuar me fatura të rregullta se i ka plotësuar kushtet e përcaktuara, atëherë brenda një periudhe një mujore përfundon verifikimi i investimit dhe shuma e përfituar nga granti do të transferohet në llogarinë bankare të kredimarrësit.

Shembulli 1: Në rast se klienti merr një kredi të gjelbër vetëm për ndërrimin e dritareve të shtëpisë apo banesës, sipas standarteve të BERZH që konsistojnë në rritjen e kursimit të energjisë, në vlerë prej 4,000 Euro atëherë klienti përfiton grant në 15 % të vlerës apo 600 Euro.

Shembulli 2: Në rast se klienti merr një kredi të gjelbër për ndërrimin e dritareve dhe izolimin e mureve të shtëpisë apo banesës, sipas standarteve të BERZH që konsistojnë në rritjen e kursimit të energjisë, në vlerën prej 10,000 Euro, atëherë klienti përfiton grant në vlerën e 20 % të kredisë apo 2,000 Euro.

Për secilën kredi të ndarë Banka TEB në bashkëpunim me kredimarrësit do të mbjell nga një fidan në qytetin e tyre.
Programi Kreditor për Financimin e Ekonomisë së Gjelbër (GEFF) është program i krijuar nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. GEFF mbështetet nga grantet e Unionit Europian, për financimin e stimujve financiarë si dhe nga donatorët e tjerë, Ministria Federale e Financave të Austrisë dhe Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor.
Për të mësuar më shumë se cilat teknologji janë të pranueshme, vizitoni Selektorin e Teknologjisë https://ebrdgeff.com/kosovo/al/ dhe aty janë të gjitha informatat e nevojshme për hapat që duhet të ndërmerren. 
Standardet e tanishme të jetesës kanë bërë që në çdo banesë të konsumohet gjithmonë e më tepër energji për ngrohje/ftohje, gatim si dhe energji për të përdorur pajisje të ndryshme shtepiake si frigoriferi etj. Konsumi i energjisë është përforcuar vazhdimisht duke çuar në një faturë më të lartë të energjisë dhe ndikim negativ në mjedisin tonë.

Çka është kredia e Gjelbër dhe cila është rëndësia e saj ?
Kredia e Gjelbër është një produkt unik në treg që ju ofrohet klientëve individual në bashkëpunim me BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim).
Aplikuesit e kësaj kredie kanë mundësi që pas plotësimit të kushteve të caktuara me rastin e ndërtimit dhe renovimit në kuadër të rritjes së efikasitetit dhe kursimit të energjisë, të vendosura nga BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim), të përfitojnë grant deri 20 % të shumës së kredisë.
Projekti i kredisë së gjelbër do të kontribuojë në përmirësimin e performancës së energjisë e cila do të japë të njëjtin shërbim me më pak konsum të energjisë ose do të ofrojë më shumë shërbime për të njëjtën input energjie dhe do të nxisë përdorimin e energjisë nga burimet e ripërtëritshme të energjisë.

Kush mund të aplikojë?
• Të gjithë klientët individual që janë pagëmarrës në njërën nga institucionet financiare në Kosovë.
• Shoqatat e pronarëve të apartamenteve të regjistruar sipas ligjeve në Kosovë.
Cilat investime i përkrahë kredia e gjelbër?
• Izolimi i mureve, kulmit dhe dyshemesë
• Dritaret, dyert dhe izolim (xham izolues)
• Kaldajë / Bojlerë me gaz
• Pompa nxehëse
• Ndriçim
• Kaldajë / Bojlerë me biomas
• Kolektorë diellorë për ujë të nxehtë
• Sisteme fotovoltaike diellore
• Ventilim mekanik i balancuar
• Kaldajë / Bojlerë akumulues për ujë të ngrohtë

Përfitimet nga kredia e gjelbër ?
• 15% deri në 20% grant të kostos së investimit të pranueshme për projekte në apartamente individuale ose shtepi
• 25% deri në 35% grant të kostos së investimit të pranueshme për projektet në ndërtesat kolektive rezidenciale

Pajisjet shtëpiake (p.sh. frigoriferë, ngrirësit dhe kondicionerët), si dhe kreditë për tregtarët dhe prodhuesit nuk kanë të drejtë për grante për investime.
Përveç përfitimit të grantit, ky investim do të kontribuoje në rritjen e efikasitetit dhe kursimit të energjisë elektrike.

Shembuj:
a) Në rast se klienti merr një kredi të gjelbër vetëm për ndërrimin e dritareve të shtëpisë apo banesës, sipas standarteve të BERZH që konsistojnë në rritjen e kursimit të energjisë, në vlerë prej 4,000 Euro atëherë klienti përfiton grant në 15% të vlerës apo 600 Euro.
b) Në rast se klienti merr një kredi të gjelbër për ndërrimin e dritareve dhe izolimin e mureve të shtëpisë apo banesës, sipas standarteve të BERZH që konsistojnë në rritjen e kursimit të energjisë, në vlerën prej 10,000 Euro, atëherë klienti përfiton grant në vlerën e 20% të kredisë apo 2,000 Euro.

Si mund të aplikoni për Kredinë e Gjelbër ?
Dokumentet e nevojshme për kredimarrësin:
• ID
• Kontrata e punës
• Fatura e rrymës/komunale për dëshmi të adresës (jo më e vjetër se 6 muaj)
• Gjendja e bankës për 6 muajt e fundit
• Pro fatura me detajet e projektit për investim
• Çertifikata e Selektorit të Teknologjisë

Shënim :
Nëse produkti juaj nuk gjendet në Selektorin e Teknologjisë, mjafton ta keni vetëm profaturën me detajet e produkteve për investim.
Varësisht nga shuma e kredisë, mund të kërkohen dokumenta shtesë nga banka. (për më shumë informata, ju lutem vizitoni degën tuaj më të afërt të bankës TEB)

Si mund të aplikoni për Grant ?
Pasi të keni instaluar teknologjinë në banesën apo shtëpine tuaj, ju duhet të vizitoni degën tuaj të bankës TEB në mënyre që të bëni kërkesën për Grant.
Gjatë kërkesës për Grant, ju duhet të keni me vete Faturat e rregullta të teknologjisë apo produktit të investuar dhe brenda një muaji, ekipi nga GEFF do të verifikoj investimin tuaj në menyrë që Granti prej 15% apo 20% të transferohet në llogarinë tuaj pranë bankës TEB SH.A.
Ky projekt është krijuar nga GEFF dhe BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim) dhe i mbështetur nga Unioni Evropian, Ministria Federale e Financave, Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor për financimin e Programit të Bashkëpunimit Teknik.


© TEB ShA