TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Kredia e gjelber

Kredia e Gjelbër

Kredia e gjelbër, për klientët individual në Bankën TEB

Ndërroni dritaret, fasadën termike, kulmin apo realizoni projekt tjetër për rritjen e efikasitetit dhe kursimin e energjisë në amvisëri dhe përfitoni grant deri në 20 % të shumës së kredisë.

Kredia e Gjelbër është një produkt unik në treg që ju ofrohet klientëve individual në bashkëpunim me BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim).


Aplikuesit e kësaj kredie kanë mundësi që pas plotësimit të kushteve të caktuara me rastin e ndërtimit dhe renovimit në kuadër të rritjes së efikasitit të energjisë, të vendosura nga BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim), të përfitojnë grant deri 20 % të shumës së kredisë.
Nëse kredia është e destinuar vetëm për një produkt, atëherë klienti përfiton grant 15 % të vlerës së kredisë, ndërsa në rast të destinimit për dy apo më shumë produkte që kontribuojnë në rritjen e efikasitit të energjisë atëherë granti do të jetë në vlerën e 20 % të kredisë. Pasi që klienti ka kryer invesimin dhe ka dëshmuar me fatura të rregullta se i ka plotësuar kushtet e përcaktuara, atëherë brenda një periudhe një mujore përfundon verifikimi i investimit dhe shuma e përfituar nga granti do të transferohet në llogarinë bankare të kredimarrësit.

Shembulli 1: Në rast se klienti merr një kredi të gjelbër vetëm për ndërrimin e dritareve të shtëpisë apo banesës, sipas standarteve të BERZH që konsistojnë në rritjen e kursimit të energjisë, në vlerë prej 4,000 Euro atëherë klienti përfiton grant në 15 % të vlerës apo 600 Euro.

Shembulli 2: Në rast se klienti merr një kredi të gjelbër për ndërrimin e dritareve dhe izolimin e mureve të shtëpisë apo banesës, sipas standarteve të BERZH që konsistojnë në rritjen e kursimit të energjisë, në vlerën prej 10,000 Euro, atëherë klienti përfiton grant në vlerën e 20 % të kredisë apo 2,000 Euro.

Për secilën kredi të ndarë Banka TEB në bashkëpunim me kredimarrësit do të mbjell nga një fidan në qytetin e tyre.
Programi Kreditor për Financimin e Ekonomisë së Gjelbër (GEFF) është program i krijuar nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. GEFF mbështetet nga grantet e Unionit Europian, për financimin e stimujve financiarë si dhe nga donatorët e tjerë, Ministria Federale e Financave të Austrisë dhe Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor.
Për të mësuar më shumë se cilat teknologji janë të pranueshme, vizitoni Selektorin e Teknologjisë https://ebrdgeff.com/kosovo/al/ dhe aty janë të gjitha informatat e nevojshme për hapat që duhet të ndërmerren. 
Standardet e tanishme të jetesës kanë bërë që në çdo banesë të konsumohet gjithmonë e më tepër energji për ngrohje/ftohje, gatim si dhe energji për të përdorur pajisje të ndryshme shtepiake si frigoriferi etj. Konsumi i energjisë është përforcuar vazhdimisht duke çuar në një faturë më të lartë të energjisë dhe ndikim negativ në mjedisin tonë.

Çka është kredia e Gjelbër dhe cila është rëndësia e saj ?
Kredia e Gjelbër është një produkt unik në treg që ju ofrohet klientëve individual në bashkëpunim me BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim).
Aplikuesit e kësaj kredie kanë mundësi që pas plotësimit të kushteve të caktuara me rastin e ndërtimit dhe renovimit në kuadër të rritjes së efikasitetit dhe kursimit të energjisë, të vendosura nga BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim), të përfitojnë grant deri 20 % të shumës së kredisë.
Projekti i kredisë së gjelbër do të kontribuojë në përmirësimin e performancës së energjisë e cila do të japë të njëjtin shërbim me më pak konsum të energjisë ose do të ofrojë më shumë shërbime për të njëjtën input energjie dhe do të nxisë përdorimin e energjisë nga burimet e ripërtëritshme të energjisë.

Kush mund të aplikojë?
• Të gjithë klientët individual që janë pagëmarrës në njërën nga institucionet financiare në Kosovë.
• Shoqatat e pronarëve të apartamenteve të regjistruar sipas ligjeve në Kosovë.
Cilat investime i përkrahë kredia e gjelbër?
• Izolimi i mureve, kulmit dhe dyshemesë
• Dritaret, dyert dhe izolim (xham izolues)
• Kaldajë / Bojlerë me gaz
• Pompa nxehëse
• Ndriçim
• Kaldajë / Bojlerë me biomas
• Kolektorë diellorë për ujë të nxehtë
• Sisteme fotovoltaike diellore
• Ventilim mekanik i balancuar
• Kaldajë / Bojlerë akumulues për ujë të ngrohtë

Përfitimet nga kredia e gjelbër ?
• 15% deri në 20% grant të kostos së investimit të pranueshme për projekte në apartamente individuale ose shtepi
• 25% deri në 35% grant të kostos së investimit të pranueshme për projektet në ndërtesat kolektive rezidenciale

Pajisjet shtëpiake (p.sh. frigoriferë, ngrirësit dhe kondicionerët), si dhe kreditë për tregtarët dhe prodhuesit nuk kanë të drejtë për grante për investime.
Përveç përfitimit të grantit, ky investim do të kontribuoje në rritjen e efikasitetit dhe kursimit të energjisë elektrike.

Shembuj:
a) Në rast se klienti merr një kredi të gjelbër vetëm për ndërrimin e dritareve të shtëpisë apo banesës, sipas standarteve të BERZH që konsistojnë në rritjen e kursimit të energjisë, në vlerë prej 4,000 Euro atëherë klienti përfiton grant në 15% të vlerës apo 600 Euro.
b) Në rast se klienti merr një kredi të gjelbër për ndërrimin e dritareve dhe izolimin e mureve të shtëpisë apo banesës, sipas standarteve të BERZH që konsistojnë në rritjen e kursimit të energjisë, në vlerën prej 10,000 Euro, atëherë klienti përfiton grant në vlerën e 20% të kredisë apo 2,000 Euro.

Si mund të aplikoni për Kredinë e Gjelbër ?
Dokumentet e nevojshme për kredimarrësin:
• ID
• Kontrata e punës
• Fatura e rrymës/komunale për dëshmi të adresës (jo më e vjetër se 6 muaj)
• Gjendja e bankës për 6 muajt e fundit
• Pro fatura me detajet e projektit për investim
• Çertifikata e Selektorit të Teknologjisë

Shënim :
Nëse produkti juaj nuk gjendet në Selektorin e Teknologjisë, mjafton ta keni vetëm profaturën me detajet e produkteve për investim.
Varësisht nga shuma e kredisë, mund të kërkohen dokumenta shtesë nga banka. (për më shumë informata, ju lutem vizitoni degën tuaj më të afërt të bankës TEB)

Si mund të aplikoni për Grant ?
Pasi të keni instaluar teknologjinë në banesën apo shtëpine tuaj, ju duhet të vizitoni degën tuaj të bankës TEB në mënyre që të bëni kërkesën për Grant.
Gjatë kërkesës për Grant, ju duhet të keni me vete Faturat e rregullta të teknologjisë apo produktit të investuar dhe brenda një muaji, ekipi nga GEFF do të verifikoj investimin tuaj në menyrë që Granti prej 15% apo 20% të transferohet në llogarinë tuaj pranë bankës TEB SH.A.
Ky projekt është krijuar nga GEFF dhe BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim) dhe i mbështetur nga Unioni Evropian, Ministria Federale e Financave, Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor për financimin e Programit të Bashkëpunimit Teknik.

Kjo kampanjë ka skaduar më 28.09.2020.

 


© TEB ShA