TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Kredi individuale

*Me rëndësi: Për pranim të aplikacionit, të gjitha fushat janë të domosdoshme dhe duhet të plotësohen.


Shkruani fjalën nga foto lart:*


Kredi individuale

  • Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive llogaritet në bazë të maturitetit më të lartë të secilit lloj të kredisë së shënuar në çmimore
  • Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të porfolios për llogaritje të detajizuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes munt të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka llogarit normën efektive të interesit në Kredi dhe Depozita në bazë të Regullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit
  • Kredimarrësi do të bartë shpenzimet për vlerësimin e hipotekës, përfshirë tarifat e noterizimit të kontratës mbi hipotekën dhe tarifat për regjistrimin e hipotekës në regjistrin kadastral. Për çdo vonesë në pagesë do të aplikohet kamata vonesë. * Për kreditë konsumuese të nënshkruara deri me dt.28.06.2018, aplikohet kompensimi për parapagim te kredisë prej 2% >12 muaj dhe 1 % <12 muaj, sipas Ligjit pë Mbrojtjen e Konsumatorit Nr.04/L-121 i cili ka qenë në fuqi. *Me hyrjen ne fuqi të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit Nr.06/L-034, nga data 29.06.2018 aplikohet kompensimi për parapagimin e kredisë prej 1% >12 muaj dhe 0.5% <12 muaj. ** Ne pajtim me Rregulloren per Kreditë Hipotekare Rezidenciale të dt.01.04.2016, aplikohet kompensimi i parapagimit i përshkruar më lartë vetem për kontratat e kredise te nenshkruara nga data 01.04.2016, ndërsa për kontratat e nënshkruara para kesaj date, aplikohet kompensimi i parapagimit prej 50% e interesit te mbetur.                                                       Publikuar me 08.07.2019

© TEB ShA