TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Kredi individuale

*Me rëndësi: Për pranim të aplikacionit, të gjitha fushat janë të domosdoshme dhe duhet të plotësohen.
Përdorimi i të dhënave persoanle në regjistër të kredive (CRK) *


Shkruani fjalën nga foto lart:*


Kredi individuale

  • Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive llogaritet në bazë të maturitetit më të lartë të secilit lloj të kredisë së shënuar në çmimore.
  • Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të porfolios për llogaritje të detajizuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi I bankës, me kërkesë të klientit. Banka llogarit normën efektive të interesit në Kredi dhe Depozita në bazë të Regullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit.
  • Kredimarrësi do të bartë shpenzimet për vlerësimin e hipotekës, përfshirë tarifat e noterizimit të kontratës mbi hipotekën dhe tarifat për regjistrimin e hipotekës në regjistrin kadastral.
  • Për çdo vonesë në pagesë do të aplikohet kamata vonesë.
  • * Me hyrjen në fuqi të Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit Nr.06/L-034, nga data 29.06.2018 aplikohet kompensimi për parapagimin e kredisë prej 1% >12 muaj dhe 0.5% <12 muaj.
  • ** Ne pajtim me Rregulloren per Kreditë Hipotekare Rezidenciale të dt.01.04.2016, aplikohet kompensimi i parapagimit i përshkruar më lartë vetëm për kontratat e kredisë të nënshkruara nga data 01.04.2016, ndërsa për kontratat e nënshkruara para kësaj date, aplikohet kompensimi i parapagimit prej 50% e interesit te mbetur.
  • *** Norma e kamatëvonesës do të llogaritet sipas kërkesës së Rregullores se BQK’së për kamatëvonesë që është norma vjetore e cila përbëhet nga norma referente e rritur për 8 pikë përqindje normë fikse .Norma referente do të ndryshojë dhe do të publikohet nga BQK çdo gjashtë muaj në faqen e interentit: https://www.bqk-kos.org/. Me datë 1 shkurt publikohet norma që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht; kurse më datë 1 gusht të vitit kalendarik publikohet norma që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt. Në rast se BQK nuk ka publikuar normën e re referente, do të përdoret norma referente e BQK-së e publikuar së fundi.

 

Publikuar me 21.09.2021


© TEB ShA