TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


APLIKO PËR E-BANKING & TEBMOBILE

APLIKO PËR E-BANKING & TEBMOBILE

Me rëndësi: Për shqyrtim të aplikacionit tuaj, të gjitha fushat janë të domosdoshme dhe duhet të plotësohen. Në të kundërt aplikacioni juaj konsiderohet si I pa vlefshëm.

Sic shkruan në dokumentin tuaj të indentifikimit

Sic shkruan në dokumentin tuaj të indentifikimit

Sic shkruan në dokumentin tuaj të indentifikimit

Ju na garantoni që të gjitha informatat që ju na i jepni janë të sakta, të fundit dhe të plota dhe se ju keni të drejtë të na i jepni ato, duke përfshirë edhe pëlqimin.
Nëpërmjet nënshkrimit (shtypjes) se butonit: Aplikacioni për Shërbime të TEB Mobile apo Aplikacionit për Shërbime E-Banking ju na garantoni se i gjithë informacioni që keni dhënë në formular është i saktë dhe i plotë.
Në të njejtën kohë unë pajtohem dhe jap pelqimin paraprak që të dhënat e mija të grumbulluara nga ana e TEB SHA, janë dhënë pa presion dhe me vullnetin e mirë, të procesohen konform qëllimit që janë grumbulluar, duke ju referuar dispozitave ligjore në fuqi (ligji për mbrojtjën e të dhënave personale Nr. 06/L-082 dhe Regullavitës Evropiane GDPR).
Unë gjithashtu jam informuar që në bazë të ligjit Nr.06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mund t’i drejtohem kontrolluesit të të dhënave/personit të autorizuar të bankës TEB SHA, informatat kontraktuese të të cilit mund të gjinden në web faqen zyrtare të bankës www.teb-kos.com, lidhur me të drejtën për qasje, revokim te pëlqimit, transkriptim, kopjim, plotësim, korrigjim, bllokim dhe asgjësim të të dhënave personale.

Shkruani fjalën nga foto lart:© TEB ShA