TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Udhëzimet e detajuara për përdorimin e TEB e-Banking për biznes

Monitorimi i detajeve dhe lëvizjes së llogarisë rrjedhëse Pagesat e rrogave të punëtorëve Transferet ndërbankare Kalkulimi i kredisë Monitorimi i pasqyrës së llogarisë Pagesa e tatimit të kompanisë me numër fiscal agesa e tatimit të kompanisë me numër të UNIREF-it Transfer brenda bankës Transfer ndërkombëtar

© TEB ShA