TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Kredi biznesi

*Me rëndësi: Për pranim të aplikacionit, të gjitha fushat janë të domosdoshme dhe duhet të plotësohen.


Përdorimi i të dhënave persoanle në regjistër të kredive (CRK) *


Shkruani fjalën nga foto lart:*


Kredi biznesi

  • Norma efektive e interesit për të gjitha llojet e kredive llogaritet në bazë të maturitetit më të lartë të secilit lloj të kredisë së shënuar në çmimore.
  • Ju lutem, vizitoni zyrtarët tanë të porfolios për llogaritje të detajizuar të çdo lloj kërkese të kredisë. Metoda e llogaritjes mund të merret nga stafi i bankës, me kërkesë të klientit. Banka llogarit normën efektive të interesit në Kredi dhe Depozita në bazë të Regullorës së BQK-së për “normat efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje” dhe kjo shpaloset në kontratë mes bankës dhe klientit.
  • Kredimarrësi do të bartë shpenzimet për vlerësimin e hipotekës, përfshirë tarifat e noterizimit të kontratës mbi hipotekën dhe tarifat për regjistrimin e hipotekës në regjistrin kadastral.
  • Për çdo vonesë në pagesë do të aplikohet kamata vonesë.
  • ***Norma e kamatëvonesës do te llogaritet sipas kerkeses se Rregullores se BQK’se per kamatevonese qe eshte norma vjetore e cila përbëhet nga norma referente e rritur për 8 pikë përqindje normë fikse .Norma referente do te ndryshoje dhe do te publikohet nga BQK çdo gjashtë muaj në faqen e interentit:https://www.bqk-kos.org/. Me datë 1 shkurt publikohet norma që merr për bazë mesataren për periudhën korrik-dhjetor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 shkurt deri më 9 gusht; kurse më datë 1 gusht të vitit kalendarik publikohet norma që merr për bazë mesataren për periudhën janar-qershor dhe vlen për periudhën e ardhshme nga data 10 gusht deri më 9 shkurt. Në rast se BQK nuk ka publikuar normën e re referente, do të përdoret norma referente e BQK-së e publikuar së fundi.

 

Publikuar më 06.05.2022


© TEB ShA