TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


08/12/2021

Veç vet! Kredi deri në 10,000€

Kredi individuale deri në 10,000 Euro pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 muaj.
Kush mund të aplikojë për kredi?
Të gjithë pagëmarrësit e sektorit publik, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.
- Për pagëmarrësit e institucioneve shtetërore dhe kompanive publike, maturiteti maksimal deri në 120 muaj.
- Për pagëmarrësit e sektorit privat, dhe klientët me të hyra nga qiraja maturiteti maksimal deri në 84 muaj.
- Për pagëmarrsit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, pagëmarrësit me të hyra mbi 700 Euro net kredi individuale deri në 10,000 Euro veç vet pa bashkëhuamarrës,garantues dhe pa peng.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
- Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës se kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e: ID / Kontratë pune/Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembull i kredisë:
Shuma   |  Maturiteti   |  Kësti mujor
10,000 €      120 muaj       112 €
10,000 €      84 muaj       147 €

Oferta valide deri 31.12.2021

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com).


© TEB ShA