TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


08/04/2022

Toka po na pret! Punojmë për të mirën tonë dhe të vendit

TEB Banka mbështet të gjitha agro bizneset duke ofruar kredi me kushte preferenciale.
Agrobizneset janë pjesë e një sektori që kërkon ekspertizë specifike nga zyrtari i juaj i biznesit.

Banka TEB, duke njohur sezonalitetin dhe sfidat që përjetojnë bujqit, fermerët dhe blegtorët, ka krijuar linja dhe produkte të veçanta për te ndihmuar agro bizneset që t’i adresojnë ato dhe të zgjerojnë më tutje veprimtarinë e tyre.

Kush mund të aplikoj për kredi?
Të gjithë klientët që mirren me aktivitete bujqësore dhe të zhvillimit rural.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Dokumentet e biznesit apo numri identifikues i fermës (NIF)

Kushtet e kredisë:
- Shuma e kredisë deri në 100,000€
- Norma vjetore e interesit duke filluar nga 6.96%
- Shpenizmet administrative duke filluar nga 0.50%
- Maturitet maksimal deri në 84 muaj
- Norma efektive e interesit duke filluar nga 7.36% 

Dokumentet shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Bashkëhuamarrës
- Garantues
- Hipotekë: Fleta poseduese dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembulli i kredisë 100,000€:
Kësti: 1,551€
Norma vjetore e interesit: 6.96%
Maturiteti: 81 muaj
Norma efektive e interesit: 7.36%
Shuma totale: 125,658.95€

Shembulli i kredisë 10,000€:
Kësti: 222€ 
Norma vjetore e interesit: 9.24% 
Maturiteti: 56 muaj
Norma efektive e interesit: 9.89% 
Shuma totale: 12,353.94€

Shembulli i kredisë 20,000€:
Kësti: 444€ 
Norma vjetore e interesit: 8.88% 
Maturiteti: 55 muaj
Norma efektive e interesit: 9.50% 
Shuma totale: 24,428.67€

Shembulli i kredisë 30,000€:
Kësti: 666€ 
Norma vjetore e interesit: 8.76% 
Maturiteti: 55 muaj
Norma efektive e interesit: 9.37% 
Shuma totale: 36,547.83€

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)

TEB bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA