TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


14/09/2020

Për ju që ndriçoni të ardhmen!

Kredi individuale deri në 30,000 euro, maturitet deri 120 muaj, pa hipotekë, pa kolateral.
        Norma vjetore e interesit: 5.28%
        Shpenzimet administrative: 0%
        Maturiteti maksimal deri në: 120 muaj
        Norma efektive e interesit: 5.41%

Kush mund të aplikojë për kredi?

- Të gjithë pagëmarrësit e sektorit të arsimit të cilët punojnë në shkollat dhe universitetet publike dhe private.
- Për punonjësit e shkollave/universiteteve publike, maturitet maksimal deri në 120 muaj.
- Për punonjësit e shkollave/universiteteve private, maturitet maksimal deri në 84 muaj.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

   
- Të jeni banorë i Republikës së Kosovës.
- Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënsi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer).
- Kontratë e punës valide.
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit).
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj).


Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:

        - Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
        - Bashkëhuamarrës/e
        - Garantues
        -  ID
        - Kontratë pune
        - Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
        - Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
        - Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembull:


        Financimi nga banka: 30,000 Euro
        Norma vjetore e interesit: 5.28 %
        Shpenzimet administrative: 0 %
        Maturiteti deri në: 120 muaj

Shuma totale që klienti duhet të shlyejë deri në fund të afatit të kontraktuar është 38,680.67 Euro.

 

Oferta valide deri 30.09.2020

 

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000 /Web (www.teb-kos.com) ose vizitoni njërën nga degët e bankës TEB.


TEB Bankë për një botë në lëvizje.

© TEB ShA