TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


13/09/2021

Për ju që ndriçoni të ardhmen!

Kredi individuale deri në 35,000 Euro me 0% shpenzime administrative, pa hipotekë dhe maturitet deri 120 muaj.
Kush mund të aplikojë për kredi?
Të gjithë pagëmarrësit e sektorit të edukimit të cilët punojnë në shkollat dhe universitetet publike dhe private.
- Për punonjësit e shkollave/universiteteve publike, maturiteti maksimal deri në 120 muaj.
- Për punonjësit e shkollave/universiteteve private, maturiteti maksimal deri në 84 muaj.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
- Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës se kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e: ID / Kontratë pune/Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembull i kredisë:
Shuma   |  Maturiteti   |  Kësti mujor
35,000 €    120 muaj     378 €
35,000 €    84 muaj     501 €
                                   
Oferta valide deri 30.09.2021

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)


© TEB ShA