TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


01/07/2020

Për heronjtë e ditëve tona

Ofertë speciale për të gjithë punonjësit e shëndetësor të sektorit publik, pjesëtarët e Policisë së Kosovës dhe FSK-së.
Kredi individuale deri në 30,000 Euro pa hipotekë, deri në 120 muaj maturitet.

Norma vjetore e interesit: 5.28%
Shpenzimet administrative: 0%
Maturiteti maksimal: 120 muaj
Norma efektive e interesit: 5.41%

Kush mund të aplikojë për kredi?
Të gjithë punonjësit shëndetësor të sektorit publik, pjestarët e Policisë së Kosovës dhe FSK-së.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
- Të jeni banorë të Republikës së Kosovës
- Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e
- Garantues
- ID
- Kontratë pune
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembull: Financimi nga banka 30,000 Euro,Norma vjetore e interesit : 5.28 %, shpenzimet administrative 0 %, maturiteti 120 muaj.
Shuma totale që klienti duhet të shlyejë deri në fund të afatit të kontraktuar është 38,688,99 Euro.

Faleminderit që qëndruat pranë nesh!

Oferta vlen deri më 17 Korrik 2020.

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA