TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


24/07/2020

Ofertë speciale për Festën e Bajramit!

Kredi Individuale deri në 3,000 Euro pa hipotekë dhe maturitet deri në 36 muaj.
Norma vjetore e interesit: 5.28%,
Shpenzimet administrative: 0%,
Maturiteti maksimal: 36 muaj,
Norma efektive e interesit: 5.41%.

Kush mund të aplikojë për kredi?
Te gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
• Të jeni banorë të Republikës së Kosovës
• Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
Kontratë e punës valide
Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit)  që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
Bashkëhuamarrës/e Garantues
ID
Kontratë pune
Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembull: Financimi nga banka 3,000 Euro, Norma vjetore e interesit: 5.41 %, Shpenzimet administrative: 0 %, Maturiteti: 36 muaj.
Shuma totale që klienti duhet të shlyejë deri në fund të afatit të kontraktuar është 3.250,82 Euro.

Oferta valide deri 07.08.2020

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000 /Web (www.teb-kos.com) ose vizitoni njërën nga degët e bankës TEB


© TEB ShA