TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


22/04/2022

Ofertë që ëmbëlson festën e Bajramit!

Kredi për Festën e Bajramit 3,000€ me 0% shpenzime administrative dhe maturitet deri në 36 muaj.
Kush mund të aplikoj për kredi?
Te gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në Bankën TEB.


Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Shembull i kredisë:
Shuma       Maturiteti       Kësti mujor       Shuma totale
3,000€       12 muaj         256.88€         3,082.74€
3,000€       24 muaj         131.67€   3,160.28€
3,000€       36 muaj         89.97€         3,239.16€

Kampanja është valide deri 13.05.2022

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)

 


© TEB ShA