TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


06/07/2022

Ofertë e cila ju lë ëmbël festën e Bajramit!

Kredi për Festën e Bajramit 3,000€ me 0% shpenzime administrative dhe maturitet deri në 36 muaj
Kush mund të aplikoj për kredi?
Te gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në Bankën TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)


Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Shembulli i kredisë
Shuma       Maturiteti       Kësti mujor         Shuma totale
3,000€      12 muaj           256.88€            3,082.74€
3,000€      24 muaj           131.67€€            3,160.28€
3,000€      36 muaj           89.97€              3,239.16€

Kampanja është valide deri më 08.07.2022

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000 / Web (www.teb-kos.com) ose vizitoni njërën nga degët e bankës TEB

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!

 

 


© TEB ShA