TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


15/02/2022

Ne ju dijmë për nder! Kredi për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës

Kredi individuale deri në 35,000 EUR pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 muaj.
Kush mund të aplikojë për kredi?
Te gjithë pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e: ID / Kontratë punes / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembulli i kredisë:
Shuma     Maturiteti     Kësti mujor     Shuma totale
20,000€     120 muaj     212,52€         25,501.39€
35,000€     120 muaj     371,91€         44,627.58€

Kampanja është valide deri më 28.02.2022

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA