TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


19/10/2021

Kredi për bujqësi duke filluar nga 20,000€

Çdo klient i financuar gjatë kësaj kampanje bëhet pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një traktor.

Punojmë për të ardhmën, së bashku ia dalim!
Banka TEB mbështet agrobizneset, bujqit dhe fermerët me kredi për bujqësi duke filluar nga 20,000 EUR. Çdo klient i financuar gjatë kësaj kampanje bëhet pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një traktor

Kush mund të aplikoj për kredi?
Të gjithë klientët që mirren me aktivitete bujqësore dhe të zhvillimit rural.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Dokumentet e biznesit apo numri identifikues i fermës (NIF)

Dokumentet shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Bashkëhuamarrës
- Garantues
- Hipotekë: Fleta poseduese dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Kampanja është valide deri më 30 nëntor 2021.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)

TEB bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA