TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


10/03/2022

Kredi individuale deri në 5,000€

VEÇ VET! Pa bashkëhuamarrës, pa garantues, pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 muaj.
Kush mund të aplikoj për kredi?
Te gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.
- Të gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike dhe sektorit privat kredi deri në 5,000€ VEÇ VET.
- Për pagëmarrësit e institucioneve shtetërore,kompanive publike maturiteti maksimal është 120 Muaj.
- Për pagëmarrësit e sektorit privat,maturiteti maksimal është 84 muaj.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
- Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e: ID / Kontratë pune/Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Kampanja është valide deri 31 korrik 2022.

Shembull i kredisë:
Shuma     Maturiteti     Kësti mujor       Shuma totale
5,000€     120 muaj     53,72€       6,449.02€
5,000€     84 muaj     71,33€       5,993.59€

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA