TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


05/08/2022

Kredi individuale deri në 15,000€

VEÇ VET! Pa bashkëhuamarrës, pa garantues, pa hipotekë dhe maturitet deri në 84 muaj.
Kush mund të aplikoj për kredi?
Të gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klinetët me të hyra nga qeraja.

- Të gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike dhe sektorit privat me të hyra mbi 700€ kredi deri në 15,000€ VEÇ VET.
- Për pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike dhe sektorit privat maturiteti maksimal është 84 muaj.


Çka ju nevojitet për të aplikuar?
- Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e: ID / Kontratë pune/Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Kampanja është valide deri më 30 shtator 2022.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a).

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!

 


© TEB ShA