TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


01/03/2022

Kredi individuale deri në 10,000€

VEÇ VET! Pa bashkëhuamarrës, pa garantues, pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 muaj.
Kush mund të aplikoj për kredi?
- Të gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore dhe kompanive publike.
- Të gjithë pagëmarrësit e sektorit privat me të hyra mbi 400€.
- Për pagëmarresit e institucioneve shtetërore dhe kompanive publike, maturiteti maksimal është 120 muaj.
- Për pagëmarrësit e sektorit privat, maturiteti maksimal është 84 muaj.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
- Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.


Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e: ID / Kontratë pune/Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Kampanja është valide deri më 31 korrik 2022.

Shembull i kredisë:
Shuma     Maturiteti     Kësti mujor         Shuma totale
10,000€     120 muaj       107,44€           12.897,94€
10,000€     84 muaj       142,66€           11.987,18€

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!

 


© TEB ShA