TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


25/01/2022

Kredi Hipotekare! Preke endrrën, bëhu me shtëpi!
Kërkesa për financim?
- Blerje e shtëpisë
- Blerje e banesës
- Blerje e objektit

Kush mund të aplikojë për kredi?
Te gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.

Kushtet e kredisë
Afati maksimal i pagesës së kredisë eshtë deri në 180 muaj.
Financimi nga banka deri në 80% për blerjen e shtëpisë/banesës.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit)  që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontrata e shitblerjes dhe dokumentet tjera mbi pronën

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës se kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembulli i kredisë
Shuma       Maturiteti   Kësti mujor
40,000€         180               314€
40,000€         120               443€

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook/Messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A), Web (www.teb-kos.com)

TEB Bankë për një botë në lëvizje!

 


© TEB ShA