TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


18/05/2022

Çelësat e veturës së ëndrrave! Kredi për blerje të veturës në Bavaria Motors

Banka TEB Sh.A në bashkëpunim me kompaninë BAVARIA MOTORS SHPK në Prizren mundëson financimin deri në 80% të vlerës së veturës.
Çka ju nevojitet për të aplikuar?
Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Kushtet e kredisë:
Norma e vjetore e Interesit: 4.92 %
Shpenzimet administrative: 0.50%
Maturiteti maksimal deri në 84 muaj
Norma efektive e interesit: 5.19 %

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontratë e punës valide dhe Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës se kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembulli i kredisë:
Shuma     Maturiteti   Kësti mujor   Shuma Totale
20,000€      84 muaj       281,93€     23,688.35€

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook/Messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A), Web (www.teb-kos.com)

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA