TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


25/01/2022

Kredi për blerje të veturës në Baki Automobile

Banka TEB në bashkëpunim me Baki Automobile kanë arritur marrëveshje bashkëpunimi për shitjen e veturave përmes autokredisë.
Kush mund të aplikojë për kredi?
Të gjithë pagëmarrësit e sektorit publik, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.
• Për pagëmarrësit e institucioneve shtetërore dhe kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja maturiteti maksimal deri në 84 muaj.
• Për veturat e reja kredi deri në 20,000 EUR veç vet, pa bashkëhuamarrës dhe pa garantues.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
• Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Kushtet e financimit:
• Financimi deri në 100%

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontratë e punës valide dhe Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Profatura e blerjes së veturës
- Full Kasco për veturat e reja (Obligative).

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës se kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues: ID / Kontratë pune Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembulli i kredisë
Shuma     Maturiteti       Kësti mujor   Shuma totale
20,000€         84           285.32€           23,997€

Oferta valide deri 31.12.2022

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook/Messenger (TEB Sh.A), Instagram (TEB Sh.A), Web (www.teb-kos.com)

TEB Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA