TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


05/06/2021

Kredi individuale për punonjësit e shëndetësisë publike

Kredi individuale deri në 35,000 Euro pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 Muaj.
Kush mund të aplikojë për kredi?
Të gjithë punonjësit e sektorit të shëndetësisë publike së Kosovës.
-  Për punonjësit e sektorit të shëndetësisë publike, maturiteti maksimal deri në 120 muaj.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
-  Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e : ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Oferta vlen për punonjësit e Shëndetësisë publike dhe është valide deri më 18.06.2021.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)

TEB bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA