TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

Udhëto me ëndrrën tënde

Udhëto me ëndrrën tënde

Kredi për veturë me maturitet deri ne 84 muaj

2 Paga limit mbitërheqje
Aprovim brenda ditës
3 Paga limit kredit kartelë
Banking dixhital 24/7
Interes me normë speciale

Kush mund të aplikojë për kredi?

Te gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qiraja.
- Për pagëmarrësit e institucioneve shtetërore dhe kompanive publike, maturiteti maksimal deri në 84 muaj
- Për pagëmarrësit e sektorit privat, dhe klientët me të hyra nga qiraja, maturiteti maksimal deri në 84 muaj
- Për pagëmarrësit e institucioneve shtetërore dhe kompanive publike dhe pagëmarrësit me të hyra mbi 700 Euro net, kredi individuale deri në 15,000 Euro veç vet pa bashkëhuamarrës,pa garantues dhe pa peng.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?

- Të jeni banorë të Republikës së Kosovës.
- Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit) që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:

- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e
- Garantues
- ID
- Kontratë pune
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Oferta valide deri 28.02.2021

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000 /Web (www.teb-kos.com) ose vizitoni njërën nga degët e bankës TEB

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA