TEB Stars

e-Banking Login

Individual Biznes

e-Banking Login

Individual Biznes


Fushatat

Arkiva

Kredi individuale deri në 35,000€

Kredi individuale deri në 35,000€

Kredi individuale deri në 35,000€ pa hipotekë dhe maturitet deri në 120 Muaj.

Kush mund të aplikojë për kredi?

- Te gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore, kompanive publike, sektorit privat dhe klientët me të hyra nga qeraja.
- Të gjithë pagëmarrësit e institucioneve shtetërore,kompanive publike, kredi deri 35,000€ pa hipotekë, vetëm me një bashkë-kredimarrës me letërnjoftim
- Të gjithë pagëmarrsit e sektorit privat me të hyra ≥700€, kredi deri 30,000€ pa hipotekë, vetëm me një bashkë-kredimarrës me letërnjoftim
- Për pagëmarrësit e institucioneve shtetërore,kompanive publike maturiteti maksimal është 120 Muaj.
- Për pagëmarrësit e sektorit privat,maturiteti maksimal është 84 muaj.

Çka ju nevojitet për të aplikuar?
- Të merrni pagën përmes Bankës TEB apo të sjellni konfirmimin nga punëdhënësi/ja që paga juaj do të transferohet në TEB.


Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Dokument identifikues valid (Letërnjoftim, Pasaportë ose Patent shofer)
- Faturë komunale (e energjisë elektrike, ujësjellësit, mbeturinave apo telefonit)  që dëshmon adresën tuaj (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Kontratë e punës valide
- Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)

Dokumente shtesë që mund të kërkohen në bazë të vlerës së kredisë:
- Dëshmia mbi të hyrat familjare shtesë
- Bashkëhuamarrës/e: ID / Kontratë pune/Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Garantues/e: ID / Kontratë pune / Gjendja e bankës (6 muajt e fundit)
- Hipotekë: Fleta poseduese e dhe kopja e planit (jo më e vjetër se 6 muaj)
- Libreza e veturës (vetura nuk duhet të jetë më e vjetër se 12 vite)

Shembulli i Kredisë
Shuma         Maturiteti       Kësti Mujor         Shuma totale
35,000€           120 Muaj         371,91               44.646,99€
35,000€           84 Muaj           495,34           41.621,70€

Kampanja është valide deri më 31 korrik 2022.

Për më shumë informata ju lutem kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 038 230 000, Facebook /messenger (TEB Sh.a), Instagram (TEB Sh.a), Web (www.teb-kos.com)

TEB, Bankë për një botë në lëvizje!


© TEB ShA